Gräva och schakta: Tillstånd

Du som ansvarar för att ta upp grus, jord, sand eller tippa fyllnadsmassor, schakta, gräva eller göra annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

För att få lov att utföra ett schaktarbete på offentlig plats på kommunal mark måste du först få ett godkänt schakttillstånd av kommunen.

Om schaktarbetet kommer att påverka trafiken eller framkomligheten så måste även en TA-plan upprättas och sedan godkännas av kommunen. Även arbeten som inte behöver schakttillstånd men berör trafiken behöver en TA-plan.

Handläggningstiden för TA-planer och schakttillstånd är 10 arbetsdagar.

När du ska ansöka om tillstånd för schakt eller trafikanordningsplan gör du det via e-tjänsten ISY Case. Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten.

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

  • Fyll i de obligatoriska uppgifterna och markera den grupp som tillhör ledningsägaren/beställaren som du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Finns inte gruppen du önskar tillhöra kontakta då ledningsägaren/beställaren eller kryssa i rutan ”saknar grupp – kontakta mig” eller välj gruppen för "fristående entreprenörer".
  • När du registrerat dig får du ett e-post med lösenord och ansvarig för gruppen får information om att du önskar tillhöra gruppen.
  • Du kan logga in i ISY Case med angivet e-post och erhållet lösenord. Gruppen måste godkänna dig innan du kan skapa ett ärende. Om du inte kan göra en ansökan i ISY Case har gruppansvarig inte godkänt dig ännu. Kontrollera med din ledningsägare/beställare.

I vissa fall krävs markupplåtelse och marklov

Innefattar byggarbetet även containrar eller byggbodar måste du även ha tillstånd för detta (markupplåtelse). Permanenta förändringar av mark inom detaljplanelagt område kan även kräva marklov som söks hos kommunen.

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda offentlig plats inom detaljplanerat område, för till exempelvis placering av container, byggnadsställningar eller byggsäck (så kallad byggetablering). En offentlig plats är exempelvis en gata, trottoar eller park, det vill säga en plats som ofta används. Detta tillstånd söks hos Polismyndigheten.

Information om tillstånd ordningslagen på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Marklov är inte att förväxla med schakttillstånd.

Information om marklov

Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Trafik och resor