Bidrag, stöd och stipendier

Upplands Väsby kommun stöttar ideella föreningar genom bidrag, stöd och stipendier. På den här sidan hittar du information om de olika ekonomiska stöd som finns och hur din förening gör för att ansöka.

Kom ihåg att uppdatera föreningens uppgifter

Alla föreningar som ansöker om bidrag och stöd från Upplands Väsby kommun ska vara registrerade i föreningsregistret (FRI). Din förening ansvarar för att den information och de kontaktuppgifter som finns med i registret är uppdaterade.

ApN – Aktivitetskort på nätet (för idrottsföreningar)

Aktivitetskort på nätet, ApN, är en tjänst för din idrottsförenings närvarorapportering och bidragsansökan.

Bidrag, stöd och stipendier att söka

Här finns information om de olika bidrag, stöd och stipendier som finns att söka i Upplands Väsby kommun.

Bidrag för idrotts-, kultur- och fritidsföreningar

Läs de regler och riktlinjer som gäller för respektive bidrag innan du skickar in din ansökan.

Bidrag till föreningar som arrangerar sommarlovsaktiviteter

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Idrotts-, kultur- och fritidsföreningar som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Om bidraget

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar.

Som ett led i detta ges idrotts-, fritids- och kulturföreningar i Upplands Väsby kommun möjlighet att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Bidraget är ett riktat statsbidrag från Socialstyrelsen som fördelas av kommunen.

Aktiviteternas utformning

 • Aktiviteterna ska erbjudas till barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under sommarlovet 2021.
 • Aktiviteterna ska vara anpassade enligt gällande restriktioner med anledning av covid-19.
 • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för deltagarna och inga förkunskaper ska behövas.
 • Aktiviteterna ska vara öppna för alla utan krav på medlemsskap.
 • Föreningarna ska åta sig att marknadsföra aktiviteterna på ett adekvat sätt.

Hur och när ska jag ansöka?

Sista ansökningsdag var 24 maj 2021.

För frågor, vänligen kontakta foreningsstod@upplandsvasby.se.

De föreningar som är intresserade av att bidra till en ökad meningsfull fritid för kommunens unga och vill ta del av bidraget ska inkomma med en skriftlig ansökan till kultur- och fritidskontoret senast 24 maj. I ansökan ska anges projektets syfte, utformning och budget samt hur aktiviteten kommer att marknadsföras.

Kultur- och fritidschef beslutar utifrån delegation tillsammans med respektive enhetschefer hur medlen bäst fördelas.

Återrapport

Aktiviteterna ska återrapporteras senast 1 september 2021. I återrapporten skall det förutom en ekonomisk redovisning redovisas antal deltagare, åldersfördelning och kön på deltagarna samt i vilken utsträckning planen kunde följas och om syftet med aktiviteten nåtts. Beskriv även på vilket sätt föreningen i allmänhet påverkats av projektet.

Startbidrag

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Idrotts-, kultur- och fritidsföreningar som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Ansökan om startbidrag kan göras löpande under hela året. ​Du ansöker via en elektronisk blankett i kommunens föreningsregister (FRI). 

Om bidraget

Startbidrag utgår till nystartade föreningar med 500 kronor per månad under första verksamhetsåret. Ansökan kan lämnas in när föreningen har 14 medlemmar, har varit verksam i tre månader och är registrerad i kommunens föreningsregister. Ansökan kan göras när ovanstående kriterier, inklusive grundläggande krav för bidrag till idrottsföreningar är uppfyllda.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler. Pdf, 163 kB. (Pdf, 163 kB)

Aktivitetsbidrag

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och som är registerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via en elektronisk blankett i ApN (Aktivitetskort på nätet) senast 25 februari och 25 augusti.

Om bidraget

Aktivitetsbidrag är ett bidrag som baseras på antalet träningstillfällen som en idrottsförening redovisar. Ansökan om aktivitetsbidrag kan sökas vid två tillfällen per år och baseras på nedanstående perioder:

 1. Perioden 1 januari–30 juni med ansökan senast 25 augusti.
 2. Perioden 1 juli–31 december med ansökan senast 25 februari.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler. Pdf, 163 kB. (Pdf, 163 kB)

Grundbidrag

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och som är registerade i Upplands Väsby kommun. Bidraget söks automatiskt i samband med ansökan om aktivitetsbidrag via ApN (Aktivitetskort på nätet). 

Hur och när ska jag ansöka?

Ingen särskild ansökan ska skickas in. Ansökan sker automatiskt i samband med ansökan om aktivitetsbidrag.

Om bidraget

Grundbidraget baseras på antalet aktiva medlemmar mellan 7 och 20 år. Föreningen måste ansöka om aktivitetsbidrag via ApN för att kunna få grundbidrag. Grundbidraget betalas ut en gång per år, i samband med övrig bidragsutbetalning under våren, för föregående års antal bidragsberättigade medlemmar.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler. Pdf, 163 kB. (Pdf, 163 kB)

Lokalbidrag

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Idrotts-, kultur- och fritidsföreningar som är registerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via en elektronisk blankett i ApN (Aktivitetskort på nätet) senast 25 februari.

Om bidraget

Utöver möjlighet att hyra kommunens lokaler till reducerad kostnad kan föreningar, som kan påvisa särskilda behov, beviljas bidrag för annan lokal. Bidrag utgår med max 50 procent av den totala hyreskostnaden och är maximerat till 40 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler. Pdf, 163 kB. (Pdf, 163 kB)

Kulturbidrag

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Kulturföreningar som är registerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Ansökan sker i dialogform där din förening träffar handläggare från kommunens kultur- och fritidskontor och redovisar behoven för verksamheten.

Anmälan till bidragsmöte görs via kontakt med handläggare senast 15 oktober. I samband med anmälan ska du också ladda upp föreningens dokument i ApN.

Om bidraget

Kulturbidraget är ett verksamhetsbidrag som syftar till att stödja kulturföreningars ordinarie verksamhet. Genom bidraget kan kommunen stötta olika föreningar och därmed erbjuda en mångfald av kulturyttringar och aktiviteter för medborgarna att delta i eller ta del av. Verksamhetsbidraget betalas ut i förskott och avser kommande verksamhetsår.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler. Pdf, 163 kB. (Pdf, 163 kB)

Fritidsbidrag

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Fritidsföreningar som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Ansökan sker både via ansökningsformulär i ApN och i dialogform där din förening träffar handläggare från kommunens kultur- och fritidskontor och redovisar behoven för verksamheten. Ansökan i ApN ska skickas in senast 15 oktober. När ansökan är inskickad tar ansvarig handläggare kontakt med din förening för att boka tid för bidragsmöte.

Om bidraget

Fritidsbidraget är ett verksamhetsbidrag som syftar till att stödja fritidsföreningars ordinarie verksamhet. Genom bidraget kan kommunen stötta olika föreningar och därmed erbjuda en mångfald av fritidsaktiviteter för medborgarna att delta i. Verksamhetsbidraget betalas ut i förskott och avser kommande verksamhetsår.

En idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet, men som inte har tillräckligt stor barn- och ungdomsverksamhet för att beviljas grund- och aktivitetsbidrag, kan i vissa fall söka fritidsbidrag i syfte att skapa aktiviteter för barn och unga.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler. Pdf, 163 kB. (Pdf, 163 kB)

Sök bidrag och stipendium från Upplands Väsby musikråd

Upplands Väsby Musikråd är en paraplyorganisation för musik- och dansföreningar i Upplands Väsby.

Musikrådet får ett årligt anslag från Upplands Väsby kommun. Det ska användas för att stödja det lokala musiklivet, till exempel genom att bidra till konserter, festivaler och liknande arrangemang.

Varje år delar Upplands Väsby Musikråd ut ett musikstipendium.

Information om bidrag och stipendier och hur du söker på Upplands Väsby musikråds webbplats. Länk till annan webbplats.

Bidrag för organisationer för funktionsnedsatta, frivillig- samt intresseorganisationer

Läs de regler och riktlinjer som gäller för respektive bidrag innan du skickar in din ansökan.

Bidrag för organisationer för funktionsnedsatta

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Se riktlinjer nedan.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via en elektronisk blankett i kommunens föreningsregister (FRI) senast 30 november 2021.

Om bidraget

Bidraget är till för dem som har en viss funktionsnedsättning. Organisationen som ansöker ska ta tillvara personer med funktionsnedsättningars intressen i den kommunala verksamheten.

Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer. Pdf, 75 kB. (Pdf, 75 kB)

Bidrag för frivilligorganisationer

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Se riktlinjer nedan.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via en elektronisk blankett i kommunens föreningsregister (FRI) senast 30 november 2021.

Om bidraget

Bidrag kan ansökas av organisationer som bedriver ideell verksamhet för samhällets eller andra människors bästa. Verksamheten ska utgöra ett komplement eller alternativ till kommunens socialtjänst, till exempel stöd- och rådverksamhet för missbrukare, psykiskt funktionshindrade, barn och ungdomar i riskzon, etcetera.

Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer. Pdf, 75 kB. (Pdf, 75 kB)

Bidrag för intresseorganisationer

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Se riktlinjer nedan.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via en elektronisk blankett i kommunens föreningsregister (FRI) senast 30 november 2021.

Om bidraget

En intresseorganisation är en organisation som tar tillvara en viss grupps intressen. Organisationen ska bedriva verksamhet som är en kommunal angelägenhet, till exempel konsumentrådgivning. Engångsbidrag kan beviljas till föreningars jubileum och liknande. Även bidrag till tidsbegränsade projekt kan beviljas.

Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer. Pdf, 75 kB. (Pdf, 75 kB)

Bidrag för studieförbund

Läs de regler och riktlinjer som gäller för bidraget innan du skickar in din ansökan.

Verksamhetsbidrag till studieförbund

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Studieförbund som är registerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

För att ansöka om verksamhetsbidraget år 2021 krävs endast aktuella årsmöteshandlingar, då rapportering av verksamhetsår 2018 samt 2019 redan är inlämnade till kommunen.

Årsmöteshandlingarna laddas upp i föreningsregistret senast 15 april 2021.

Logga in i kommunens föreningsregister. Länk till annan webbplats.

Om bidraget

Studieförbund med verksamhet i Upplands Väsby kommun, som kan redovisa minst 50 studietimmar kan söka verksamhetsbidrag. Studieförbund med egen lokal i Upplands Väsby kommun kan även söka ett grundbidrag.

Regler för bidrag till studieförbund Pdf, 69 kB. (Pdf, 69 kB).

Bidrag för seniorföreningar

Läs de regler och riktlinjer som gäller för respektive bidrag innan du skickar in din ansökan.

Folkhälsobidrag till seniorföreningar

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Seniorföreningar som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker genom att logga in på föreningens konto i FRI, och där fylla i en bidragsansökan senast 31 augusti 2021.

Om bidraget

Bidraget ges till aktiviteter/projekt i syfte att främja meningsfull, aktiv och hälsosam livsstil hos kommunens seniorer.

Riktlinjer för folkhälsobidrag till seniorföreningar. Pdf, 62 kB. (Pdf, 62 kB)

Adolf Stafs Fond

Vem kan ansöka om bidrag ur fonden?

Bidrag ur fonden kan sökas av dig som driver verksamhet för ålderspensionärer.

Om Adolf Stafs Fond

I slutet av 1960-talet testamenterade pensionären Adolf Staf en större del av av sin kvarlåtenskap till Upplands Väsby kommun. Det är kommunstyrelsens allmänna utskott som beslutar om utdelning av bidrag ur fonden. Bidraget ska i första hand gå till fritidsverksamhet för pensionärer i särskilt boende eller annat omvårdnadsboende.

Information om Adolf Stafs Fond och hur du ansöker om bidrag.

Övriga bidrag

Läs de regler och riktlinjer som gäller för respektive bidrag innan du skickar in din ansökan

Miljöstöd

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Ideella föreningar som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Skicka din förenings ansökan till miljöstrategiska funktionen. Sökperioden pågår under hela året.

E-post: miljostrategiska@upplandsvasby.se

Ansökan ska innehålla följande information:

 • Förening
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson
 • Adress
 • Postadress och postnummer
 • Telefon
 • Mobiltelefon
 • E-post
 • Miljöstödets storlek (max 11 000 kronor per förening och år)
 • Konto på vilket eventuellt bidrag ska sättas in
 • Samarbetande förening(ar) till sökandet av miljöstöd
 • Utförlig beskrivning av evenemanget
 • Vad ska miljöstödet bekosta (uppdelad kostnad för annons, tryck, föredragsarvode med mera)
 • Tidsplan
 • Hur uppfylls miljöstödet?

Skicka med föreningens stadgar.

Om bidraget

Miljöstöd för föreningar är ett bidrag som tagits fram tillsammans med kommunens lokala föreningar. Miljöstödet ger en möjlighet för alla föreningar i Upplands Väsby att ansöka om upp till 11 000 kronor för att genomföra ett evenemang med miljökoppling (ekologisk). Aktiviteten som görs ska ha koppling till hur man kan minska sin miljöpåverkan eller vara kopplad till ett miljö- eller klimatproblem. Det kan vara allt från att få veta mer om hur man ska källsortera till att prata om solceller.

Riktlinjer för miljöstöd för föreningar. Pdf, 135 kB. (Pdf, 135 kB)

Statsbidrag för finskt förvaltningsområde

Föreningar, företag och enskilda aktörer i Upplands Väsby kan ansöka om medel från kommunens statsbidrag för finskt förvaltningsområde.

Information om statsbidrag för finskt förvaltningsområde.

Kontakt

Kontakta Väsby Direkt om du har frågor eller vill ha mer information om kommunens bidrag, stöd och stipendier till föreningar.

Kontakta Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 9 september 2021