Ansök om föreningsbidrag

Nu är det dags för organisationer för funktionsnedsatta, frivilligorganisationer och intresseorganisationer att söka bidrag för 2021. Ansök senast den 30 november.

Information om hur du söker bidrag och vilka regler som gäller.

De bilagor som ska bifogas till ansökan är dessa dokument från senaste årsmötet:

 • årsmötesprotokoll
 • revisionsberättelse
 • verksamhetsberättelse
 • verksamhetsplan för kommande år
 • ekonomisk berättelse
 • redovisning av föregående års bidrag.

Information med anledning av corona

Det finns nu tillfälliga kompletterande riktlinjer för föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer. De används i prövningarna för 2020 och 2021.

Följande tillfälliga, kompletterande riktlinjer gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 31 december 2021:

 • Ansökningstiden för 2021 års bidrag förlängs till 30 november 2020.
 • Särskild hänsyn ska tas när det gäller bidrag för 2021 med anledning av den rådande pandemin (covid-19).
 • Föreningar som ansöker om bidrag enligt dessa riktlinjer kan i sin redovisning av användning av bidrag beskriva hur den rådande situationen påverkat föreningen och dess möjlighet att ha planerad verksamhet, exempelvis årsmöten.
 • Mot bakgrund av föreningens beskrivning kan den få behålla utbetalt bidrag, även om planerad verksamhet inte kunnat genomföras och föreningsformalia saknas. Förutsättningen är att det gått till insatser som varit till nytta för föreningen och dess överlevnad.
 • Föreningar kan också få behålla bidrag som de fått för 2020 men som ännu inte använts, om de kan peka på hur de planerar att använda medlen framöver.
 • Hänsyn ska också tas till planeringsförutsättningarna för 2021. Föreningar får i ansökan för 2021, precis som tidigare år, beskriva vilken verksamhet som man planerar att bedriva. Särskild hänsyn ska dock tas till att föreningarnas förutsättningar och verksamhet kan ha förändrats på grund av pandemin.
 • Vid redovisningen av hur bidragen använts under 2021 kommer också särskild hänsyn tas till att planeringsförutsättningarna varit svåra. Föreningar kan ha behövt göra insatser som varit till nytta för föreningen och dess överlevnad som ersatt planerad verksamhet.

Kom ihåg att

 • bifoga alla dokument som ska finnas med i ansökan.
 • ansökan ska ha kommit i tid, senast kl 24.00 den 30 november 2020.

Söka stöd första gången

Alla föreningar som söker ska vara registrerade i kommunens föreningsregister (FRI).

Information om föreningsregister med länk till registrering

Senast uppdaterad: 20 november 2020