Om oss

Väsby kommunala förskolor bedriver ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete som utgår från frågeställningen ”Hur arbetar vi för aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?”

Reflektion krig mål och pedagogiskt uppdrag är viktigt för verksamhetens utveckling. Vi satsar på fortbildning inom digital utveckling, tecken som stöd och utomhuspedagogik mm. Medarbetarna har en hög grad av inflytande och kan påverka. Vi arbetar målstyrt med projekt där barnens inflytande och intressen får ta stor plats.

I vårt dagliga arbete med barnen integreras de digitala verktygen och dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material. Vi ser ett demokratiskt värde med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn har tillgång till tekniken i hemmet. Teknikanvändningen bidrar till en mer jämställd förskolemiljö, där både flickor och pojkar kan och vågar använda de digitala verktygen.

Stor organisation en styrka

Väsbys kommunala förskolor består av sju förskolor. Ledningsgruppen består av en enhetschef, en förskolechef och fyra biträdande förskolechefer. Att vara många minskar sårbarheten och underlättar kunskapsspridning. Gemensamma frågor är exempelvis pedagogisk utveckling, personalens fortbildning och organisation.

I kommunens kundundersökning, Våga Visa, har de kommunala förskolorna mycket hög kundnöjdhet.

Enhetschef Birgitta Andrén kontaktar du via epost eller telefon 08-590 978 49

Senast uppdaterad: 14 september 2018