Om skolan

Så här jobbar vi

Vår pedagogiska plattform är grunden för hur vi arbetar. Den består av tre delar. I den första delen beskrivs de kompetenser som vi vill att eleven ska utveckla under sina studier hos oss. Den andra delen redogör för vår syn på hur inlärning går till och hur kunskaperna befästs. Slutligen presenteras hur vi arbetar för att stimulera denna inlärningsprocess.

Nyckelkompetenser som vi vill att våra elever ska utveckla är sådana de ska ha nytta av under sina fortsatta studier, i arbetslivet och som samhällsmedborgare. Vi har utgått från de kompetenser som bland annat lyfts fram i OECD-ländernas läroplaner. Nyckelkompetenserna är kommunikation, kreativitet, samarbete, ansvar och lära att lära.

I vårt arbete med normer och värdegrund fokuserar vi på konkreta beskrivningar av önskade beteenden snarare än förbud och förutsägbara konsekvenser. Skolforskning har visat att struktur, tydlighet och uppföljning är viktigt för att normer skall ge de effekter på beteenden som man önskar.

Kvalitet och utveckling

Skolan styrs genom en så kallad mål- och resultatorienterad styrning. I styrningens idé ligger att det är målen från staten och kommunen som är viktiga - hur man tar sig dit bestäms i stor utsträckning lokalt på respektive skola.

Vårt systematiska kvalitetsarbete med resultatuppföljning är centralt för utvecklingen av verksamheten. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse och resultat.

Skolinspektioner

Skolinspektionens uppgift är att klargöra om och hur väl en verksamhet fungerar i förhållande till bestämmelserna i skollagen, skolförordningarna och de nationella läroplanerna. Inspektionen genomförs under en 6-års period i samtliga kommunala och fristående skolor, inklusive vuxenutbildning. Inspektionen ska ta fram fakta och ge en bild av hur det står till i en kommun eller en skola. Som en följd av vad som kommer fram, leder en inspektion till konkreta krav eller förslag på åtgärder som en kommun ska eller bör vidta med anledning av inspektionsresultatet.

Skolobservatörsrapporter

I projektet Samverkan om utvärdering har olika kommuner deltagit genom åren. Nu är det Ekerö, Nacka, Sollentuna, Danderyd och Upplands Väsby kommun som samarbetar. Genom observationer inom speciella områden läggs stöd för fortsatt utveckling och jämförelser mellan kommuner och skolor. I observatörsgruppen finns pedagoger och skolledare med erfarenhet från grundskolans alla skolår.

Verksamhetsberättelser

Alla kommunala skolor och förskolor skriver varje år en verksamhetsberättelse som en del i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av skolan. Den innehåller bland annat en bedömning av i vilken mån de nationella och kommunala målen för verksamheten har uppnåtts.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019