Ombyggnad Mälar- och Husarvägen

Både Mälarvägen, Husarvägen och Ekebovägen kommer byggas om och få en förbättrad gatu- och trafikmiljö. Arbetet är en del av byggprojektet Fyrklövern. Det kommer att ske i etapper under en treårsperiod.

Mellan trafikplats Glädjen och Dragonvägen byggs Mälarvägen om och har fått två körfält i vardera riktning. Även delar av Husarvägen och Ekebovägen byggs om. Både Mälar- och Husarvägen kommer att få en mer stadsmässig karaktär. Samtidigt byggs nya gång- och cykelvägar och träd planteras på bägge sidor av vägarna. Området kommer bli en plats med ett rikt utbud av bostäder, service och mötesplatser. 

Att vi förbättrar trafik- och gatumiljön är viktigt för den fortsatta utvecklingen av Fyrklövern. Det är också betydelsefullt för utvecklingen av hela centrala Väsby. 

Ombyggnad Mälar- och Husarvägen
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbete
6 Projektet avslutat

Mälarvägen:

Alla körfält på Mälarvägen öppnar för trafik.
Den 19 maj lades trafiken på Mälarvägen om i sitt permanenta läge. Det innebär att de tillfälliga rondellerna bytts ut mot trafikljus. Det gäller i korsningen Mälarvägen/Husarvägen/Ekebovägen och Mälarvägen/Dragonvägen.

Hotellvägen kommer fortsatt vara öppen för busstrafik.

Tillfälliga rondeller

I korsningen Hotellvägen/Husarvägen har en tillfällig rondell anlagts.

Kartvy över bostadsområdet Fyrklövern där korsningarna Mälarvägen/Husarvägen/Ekebovägen och Mälarvägen/Dragonvägen markerats med röd ring.

Bilden markerar korsningarna Mälarvägen/Husarvägen/Ekebovägen och Mälarvägen/Dragonvägen där rondellerna bytts ut mot trafikljus. Foto: Upplands Väsby kommun.

Gång- och cykeltunnlar

Tunneln på Arkadstråket, under Mälarvägen är snart klar. Datum för öppning kommer presenteras när det är fastställt. Arbeten med uppbyggnad av den nya Mälarvägen pågår.

Gångtunneln under Mälarvägen i korsningen Mälarvägen/Husarvägen är öppen för gångtrafik.

Husarvägen:

Vägen har byggts om och öppnat för biltrafik mellan Hotellvägen och Drabantgatan. Busshållplatserna (Vilundaparken) har också flyttats till sina permanenta lägen i höjd med ishallen.

Ekebovägen:

Ekebovägen har öppnat för trafik.

Tunneln mellan Stallgatan och Arkadstråket har stängt för arbeten med infrastrukturen på platsen. Den befintliga tunneln rivs för att ersättas med en ny. Den nya tunneln kommer vara i drift 2022.

Tunneln som gick mellan Kavallerigatan och Vilundaparken har tagits bort och ersatts av ett övergångställe.

Tunneln från Ardennergatan under Ekebovägen Circle K har rivits och ersatts med ett övergångsställe.

Tunneln under Mälarvägen vid Circle K ska bevaras som den är. Likaså med tunneln under Husarvägen vid Kyrkvägen.

Övergångsställen

Under byggtiden kommer det vara rörigt i korsningen Husarvägen/Mälarvägen/Ekebovägen.

Mälarvägen:

Det går att korsa Mälarvägen via övergångsstället vid Dragonvägen alternativt via övergångsställe eller gångtunnel i korsningen Mälarvägen/Husarvägen/Ekebovägen.

Husarvägen:

Husarvägen kan korsas via gångtunneln precis innan Kyrkvägen eller via nyanlagda övergångsställen.

Ekebovägen:

Nya Ekebovägen har öppnat och övergångsställe finns i korsningen Ekebovägen/Kapellvägen samt i korsningen Ekebovägen/Mälarvägen.

Busshållplatser

Ardennergatan

Den nya busshållplatsen Ardennergatan, som är belägen på Ekebovägen, har öppnat för trafik.

Ekebovägen

Busshållplatsen Ekebovägen är belägen på Mälarvägen i höjd med Glädjens trafikplats.

Hållplatsen Norra berget

Hållplatsen, i båda riktningar, är flyttade till tillfälliga lägen på Dragonvägen, mittemot djursjukhuset.

Hållplatsen Vilundaparken

I juni fick både de söder- och norrgående hållplatserna sina permanenta lägen i höjd med ishallen.

Tillfällig hållplats Hotellvägen

Under byggtiden finns en tillfällig hållplats på Hotellvägen. Där stannar buss 533, 534 och 537.

På Mälarvägen är det sträckan mellan trafikplats Glädjen och Dragonvägen som byggs om.

På Husarvägen är det sträckan mellan korsningen Mälarvägen /Husarvägen/ Ekebovägen fram till Drabantgatan.

På Ekebovägen är det sträckan mellan Mälarvägen och korsningen Kapellvägen/ Ardennergatan.

Mälarvägen är en central väg i Väsby. Både för genomfartstrafik och lokal trafik. Mälarvägen ska bli en stadsgata med 2 körfält i vardera riktning för att kunna möta upp den växande staden. Runt den nya vägen bygger vi samtidigt mer stad.

Bostadshus med lokaler i bottenvåningen, fler träd, mer grönska och utbud av service för nya och gamla Väsbybor ska ta form. Först kommer bebyggelsen på den södra sidan av Mälarvägen och längre fram även på den norra sidan.

Bron där Arkadstråket går under Mälarvägen kommer göras om.

 

Vi uppskattar att den nya Mälarvägen kommer vara klar 2022. Under delar av byggperioden kommer trafiken att ledas om på tillfällig väg parallellt med Mälarvägen.

Husarvägen kommer, precis som Mälarvägen att bli en så kallad stadsgata. Det innebär fler övergångsställen, parkering längs med gatan och mer grönska. Samtidigt som trafik- och gatumiljön blir bättre, utvecklar vi infrastruktur i området. Detta för att möta upp den planerade utbyggnaden av området.

På Ekebovägen utför vi underhållsarbete, bland annat kommer vi att utföra ledningsarbeten.

Gatuvy över Mälarvägen sett åt väster mot Dragonvägen. Bildkälla: Funkia landskapsarkitektur

Gatuvy över Mälarvägen sett åt väster mot Dragonvägen. Bildkälla: Funkia landskapsarkitektur

Hela Väsby växer

Det finns flera anledningar till varför vi bygger om. Mälarvägen är en viktig del för att hela Väsby ska kunna fortsätta växa i den takt som är planerat. Ombyggnaden av Mälarvägen är en infrastruktursatsning som banar väg för såväl Fyrklövern som flera andra kommunala projekt.

Illustrationsbild över Mälarvägen från mitten av sträckan sett åt öster mot E4:an. Bildkälla: Funkia landskapsarkitektur

Illustrationsbild över Mälarvägen från mitten av sträckan sett åt öster mot E4:an. Bildkälla: Funkia landskapsarkitektur

Marie Kjellman är tidigare projektansvarig och har då ansvarat för kommunens infrastrukturutbyggnad i Fyrklövern. Vi har bett henne att berätta lite mer om planerna för ombyggnationerna.

Marie Kjellman vid Mälarvägen.

Marie Kjellman vid Mälarvägen.

Varför ska de tre vägarna byggas om?
–Upplands Väsby växer, både med Fyrklövern och flera andra projekt, och i och med det behöver vi anpassa infrastrukturen. Kapaciteten på Mälarvägen behöver utökas samtidigt som vägen och ledningarna i marken behöver anpassas för att möta den nya bebyggelsen som nu planeras på södra sidan av vägen, och framöver även på den norra sidan. Ombyggnaden är viktig för att hela Väsby ska fortsätta växa i den takt som det är tänkt. Mälarvägen är en av Upplands Väsbys entréer och vi vill därför satsa lite extra på gestaltningen av vägen.

–Men det är som sagt inte bara Mälarvägen som vi planerar att bygga om. På Husarvägen är det sträckan mellan korsningen med Mälarvägen fram till Drabantgatan. Och på Ekebovägen är det sträckan mellan Mälarvägen och Ardennergatan som vi ska bygga om.

Hur kommer det se ut när det blir klart?
–Mälarvägen kommer att se helt annorlunda ut om jag får säga det själv! I dag är vägen en bred genomfarts-väg. Den kommer byggas om till en stadsgata, likt Centralvägen och Dragonvägen. Med bland annat gång- och cykelvägar, dubbla trädrader på båda sidor av vägen, torgytor och sittplatser. På södra sidan av Mälarvägen kommer det byggas cirka 450 nya hyres- och bostadsrätter med kommersiella lokaler i botten-våningarna. Det känns verkligen spännande att få följa utvecklingen av denna viktiga trafikled på nära håll.

De grönmarkerade markeringarna visar vilka sträckor som ska byggas om.

De grönmarkerade markeringarna visar vilka sträckor som ska byggas om.

Vad blir den största skillnaden när nya Mälarvägen är färdig?
– Kapaciteten kommer att öka eftersom vägen breddas med ytterligare ett körfält i vardera riktningen fram till Dragonvägen. När vi är klara kommer vi att ha planterat fler än 200 nya träd längs Mälarvägen, Husarvägen och Ekebovägen. Förhoppningsvis kommer även kommunens invånare och besökare uppskatta vägarnas nya gestaltning.

Hur lång tid kommer det att ta?
–Totalt handlar det om cirka tre och ett halvt år från det att vi startar. Alla gator ska inte byggas om samtidigt, det kommer att ske i olika etapper. Vad som görs när vet vi först när den entreprenör som ska utföra arbetet finns på plats. Det kommer bli någon gång i vinter. Då kommer vi att ha en mer detaljerad tidplan.

Kommer det gå att köra på vägarna under tiden som de byggs om?
–Ja, du kommer att kunna köra på vägarna medan vi arbetar. Under vissa perioder kommer biltrafiken att ledas om och hastigheten kommer att sänkas till 30 km/tim.

Hur håller man sig uppdaterad om ombyggnaden?
–Först och främst, följ skyltningen. Den kommer att visa hur trafiken leds om, hastighetsbegränsning och liknande. Glöm inte att under arbetets gång så kör du faktiskt genom andra människors arbetsplats.

–Sedan kommer vi att informera på olika sätt, via lokalmedia, kommunens webb, sociala medier och utskick. Vi planerar även uppföljningsmöten till de informationsmöten vi hade precis innan sommaren. Vi försöker att berätta om vårt planerade arbete innan det drar i gång.

Har du något avslutande som du vill förmedla?
–Vi arbetar mot målet att centrala Väsby ska bli en spännande stadskärna med ett rikt utbud av bostäder, service och mötesplatsser för de som redan bor här men även framtida Väsbybor. För att nå det målet behöver vi även upprusta vår infrastruktur. Vi är medvetna om att det kan upplevas stökigt under byggperioden och vi ska göra allt vi kan för att få allt att flyta så bra som möjligt.

Väl mött!

Senast uppdaterad: 22 november 2022