• Startsida
  • / Goda resultat i kommunens miljöredovisning

Goda resultat i kommunens miljöredovisning

Nu har miljöredovisningen för 2020 presenterats för kommunfullmäktige. Fjorton mål går åt rätt håll varav sju är uppfyllda.

Skylt som visar laddplats för elfordon

Inom miljömålen för trafik och resande pekar allt åt rätt håll, tre av målen är redan uppfyllda. Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med målen att minska utsläppen av växthusgaser inom kommunen, men även uppmuntra invånare att minska sina utsläpp. Den 4 oktober presenterades miljöredovisningen för år 2020 för kommunfullmäktige och utvecklingen av dessa mål är positiv.

Sammanlagt fanns det 19 uppsatta miljömål som presenterades i kommunens Energi- och klimatstrategi. Fjorton av dessa mål går åt rätt håll varav sju av målen är redan uppnådda. Fyra av dessa mål kunde inte bedömas då det saknades tillförlitliga siffror, statistik och metod för uppföljning.

Hållbar energianvändning

Ett av de detaljerade målen som har uppfyllts är att energibesparingen i belysningsnätet ska uppgå till 50 megawattimmar under 2020.

Kommunen har fokuserat på flera belysningsåtgärder under 2020 inom energieffektiviseringsarbetet. I Vilundaparkens ishall och löparbana har belysningen förnyats och effektiviserats. Även förskolorna Bollen och Gläntan har fått ny LED-belysning, säger Magnus Rignell, kommunens tf Miljöstrateg.

Klimatsmart resande
Kommunens övergripande mål inom trafik och resande är att Väsby till 2040 ska ha ett minskat bilberoende, trots ökad befolkning. Inom miljömålen för trafik och resande pekar allt åt rätt håll, tre av målen är redan uppfyllda.

Ett mål som sattes upp för 2025 är att 50 procent av kommunens servicebilar då ska dr

ivas med fossilfria bränslen eller el. Ett mål som redan har nåtts. Ett annat mål som redan nåtts är att 100 procent av alla kommunens personbilar fortsatt drivs av fossilfria bränslen eller el. Det är även så att trots den ökade befolkningen har biltrafikflödet inom kommunen inte ökat. Detta då gång-, cykel- och kollektivtrafik har tagit hand om det ökade transportbehovet.

Det känns väldigt kul att det är så många klimatmål som går åt rätt håll, eller redan har uppnåtts. Det visar också att kommunen har en hög ambitionsnivå vad det gäller miljöfrågor, säger Ann-Christin Larsson Frickner (C), kommunalråd och ordförande för näringslivs- och kompetensutskottet.

Mat och kretslopp
Kommunens överg

ripande mål inom avfall och livsmedel är att det i Väsby till 2040 ska finnas goda möjligheter till källsortering.

Två av kommunens mål för 2025 inom avfall och livsmedel har redan nåtts. Andelen matavfall som sorteras ut av hushåll och verksamheter i kommunen ska vara minst 40 procent till år 2025. Kommunen ska också arbeta för att vinsten av återbruk i den kommunala organisationen ska uppgå till minst 3 ton koldioxid år 2025.

Ett av kommunens uppsatta mål har bedömts att inte nås i tid, nämligen det att andelen hushållsavfall som materialåtervinns ska vara minst 55 procent till år 2025.

Höjd kompetens

Det pågår ett löpande arbete för att säkerställa att miljöfrågorna finns med som en del av kommunens utbildningsverksamhet. Kommunen hade tidigare som mål att andelen skolor och förskolor med miljöcertifierat miljöledningssystem skulle vara minst 25 stycken år 2020. Det målet är uppfyllt.

Utbildningskontoret arbetar dessutom aktivt med att öka andelen skolor och förskolor med certifierat miljöledningssystem. Det avser i första hand Grön flagg (Håll Sverige rent), eller Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling.

Den kommunala förskolan Skogsbrynet i Smedby är ett gott exempel. Det är den första verksamheten i Upplands Väsby som tilldelats Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling, Ann-Christin Larsson Frickner (C), kommunalråd och ordförande för näringslivs- och kompetensutskottet.

Senast uppdaterad: 2 november 2021