• Startsida
  • / Inventering av Väsbys kulturhistoria

Inventering av Väsbys kulturhistoria

Från slutet på januari och under hela februari månad kommer antikvarier att fotografera olika byggnader och hus i centrala Upplands Väsby.

bild på karta med markeringar över centrala Upplands Väsby

Kartans röda markering redovisar inventeringsområdet som ska fotograferas. Foto: Upplands Väsby

På uppdrag av Kontoret för Samhällsbyggnad gör Upplands Väsby en ny inventering av byggnaderna i centrala Väsby. En bebyggelseinventering syftar till att identifiera särskilt värdefulla byggnader och kulturmiljöer.

Kulturmiljöprogram

Inventeringen ska fungera som underlag i kommunens pågående arbete med framtagning av ett nytt kulturmiljöprogram. Ett kulturmiljöprogram används för olika beslut i samhällsplaneringen. Om kommunen planerar en förändring som rör exploatering eller en bygglovshandläggning är det bra att veta tidigt i processen om vilken hänsyn som behöver tas till stads- och landskapsbilden och kulturvärdena på den platsen. Kulturmiljöprogrammet hjälper då till att identifiera och beskriva kommunens värdefulla kulturmiljöer.

Information om Kulturmiljöprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats.

Inventeringens genomförande

Inventeringen genomförs av bebyggelseantikvarier från företaget Norconsult. På uppdrag av kommunen kommer de gå runt i centrala Väsby för att inventera och fotografera byggnader och hus som bedöms värdefulla. Det är privata fastigheter, industrifastigheter, affärslokaler, flerbostadshus och villor samt andra anläggningar som inventeras men ingen fotografering kommer ske inuti byggnaderna. Inventeringen kommer pågå till slutet av februari.

Frågor om inventeringen

Om du har frågor om inventeringen kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby direkt via telefon eller e-post. Ring 08-590 97 000 eller mejla till vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 8 februari 2022