• Startsida
  • / Undersökning om ungdomars levnadsvanor

Undersökning om ungdomars levnadsvanor

I år har 504 elever i Väsby svarat på Stockholmsenkäten.

Händer som håller i pennor sittandes framför ett bord med böcker på.

Foto: Mostphotos

Stockholmsenkäten riktar sig till elever i årkurs nio och år två på gymnasiet. I år har 504 elever besvarat enkäten.

Resultatet i Stockholmsenkäten har varit givande att ta del av. Vi ser bland annat en minskning i antalet flickor i år två på gymnasiet som uppgett att de någon gång använt narkotika. Mätningen visar också att det finns en fortsatt nedåtgående trend hos elever i årkurs nio och år två på gymnasiet kring storkonsumtion av alkohol. Resultatet ger oss ökad kunskap om ungdomar i Väsby och deras vardag, säger Susanne Edéus utredare utbildningskontoret.

Resultatet från årets Stockholmsenkäten visar också på en ökning jämfört med föregående mätning år 2020 i andelen elever i årkurs 9 som uppgett att de inte dricker alkohol. Resultatet från undersökningen visar också att det är färre högstadieelever som uppger att de dricker alkohol jämfört med gymnasieungdomar.

Sedan föregående mätning år 2020 upplever fler ungdomar i år två på gymnasiet att de ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför. Mätningen visar också att det är färre ungdomar i Upplands Väsby som tycker det är riktigt härligt att leva jämfört med undersökningen från år 2020.

I årets undersökning har flera frågor ställts kring coronapandemins effekter. Majoriteten av eleverna har svarat att deras psykiska hälsa är samma som innan pandemin medan cirka 30 procent av gymnasieeleverna uppger att deras psykiska hälsa blivit lite sämre sedan pandemin.

Resultatet från Stockholmsenkäten är viktigt för oss och ger oss bättre förutsättningar att förstå hur ungdomar i Väsby mår. Analysarbetet med enkätresultaten pågår och ska presenteras för utbildningsnämnden och våra verksamheter inom kort. Därefter påbörjar vi arbetet med att formulera vilka insatser som kan behövas, säger Henrik Malmström utbildningschef Upplands Väsby kommun.

Om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten är framtagen av Stockholm Stad och genomförs vartannat år. I år deltog 25 av 26 kommuner i Stockholms län. Undersökningen innehåller frågor om bland annat alkohol, tobak, droger, brottslighet och psykisk hälsa.

Syftet med enkäten är att:

  • Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer
  • Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över tid
  • Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om normbrytande beteenden
  • Underlag för forskning och utveckling samt att fördela resurser för förebyggande insatser
  • Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet

Ta del av hela Stockholmsenkäten på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 september 2022