Kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar 2024

I juni 2022 fattade regeringen beslut om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. I enlighet med den nya förordningen tar kommunerna den 1 januari 2024 över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar.

Syftet med den nya förordningen

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar samt minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.

Kommunens nya roll

Från och med den 1 januari 2024 har kommunerna det operationella ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall (papper, plast, glas och metall) och att informera hushållen om förebyggande åtgärder samt sortering av förpackningsavfall.

Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar från hushållen. Med fastighetsnära insamling menas insamling i direkt anslutning till bostaden. Exempelvis att en bostadsrättsförening har insamling av förpackningar i ett miljörum, som föreningen också bekostar.

Hur kommer insamlingen utföras i Väsby?

Till att börja med planerar kommunen för ett övertagande av samtliga återvinningstationer (ÅVS) i Väsby. Förpackningar kommer alltså fortsatt kunna lämnas vid en ÅVS efter 1 januari 2024. I nuläget är det ännu inte helt klart hur det fastighetsnära insamlingssystemet kommer se ut framöver i Väsby.

Vad gäller för flerbostadshus som redan har fastighetsnära insamling av förpackningar?

I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar kommer kommunen upphandla entreprenör för fastighetsnära insamling av förpackningar för flerbostadshus. Befintliga avtal behöver fastighetsägaren säga upp då de blir ogiltiga 1 januari 2024. Insamling av förpackningar kommer att från och med 1 januari 2024 kunna utföras av auktoriserade insamlingsentreprenörer. För att ha rätt att utföra insamling av förpackningar och returpapper från hushåll och verksamheter med gemensam avfallshämtning i kommunen krävs från och med 2024-01-01 auktorisation genom ett avtal med kommunen. Upphandling av en entreprenör sker vid senare tillfälle, inte inför övertagandet 2024.

Vad gäller för mig som fastighetsägare av flerbostadshus?

Som fastighetsägare, styrelseordförande i brf eller samfällighet behöver du börja planera för förpackningsinsamlingen redan nu. För att det ska bli en så smidig övergång som möjligt behöver kommunen nu komma i kontakt med dig för att få svar på hur förpackningsinsamlingen organiseras idag och vilka möjligheter ni har att införa fastighetsnära insamling, om sådan inte redan är på plats.

Fastighetsägare, brf eller samfällighet som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera och avsätta ytor för förpackningsinsamling.

Hör av dig till oss på kretslopp@upplandsvasby.se för mer information.

Vad gäller för enbostadshus?

Införandet av fastighetsnära insamling för enbostadshus kommer inte att genomföras inför övertagandet 1 januari 2024 utan det ligger ännu några år fram i tiden. Mer information kommer när det blir aktuellt.

Mer information kommer löpande publiceras på vår hemsida och via nyhetsbrev.

Senast uppdaterad: 16 mars 2023