Tyck till om kommunens avfallsföreskrifter

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan. På grund av förändringar i lagstiftningen har kommunen tagit fram ett förslag på nya avfallsföreskrifter som du kan tycka till om under perioden 7 september till 7 oktober. De nya avfallsföreskrifterna börjar gälla den 1 mars 2023.

Gröna och bruna sopkärl utanför hus i ett bostadsområde.

Vad innehåller avfallsföreskrifterna?

Kommunens avfallsföreskrifter innehåller de formella reglerna för kommunens avfallshantering och anger hur avfall ska hanteras inom kommunen. Exempelvis hur ofta sopor ska hämtas i olika områden, hur hushållen ska sortera, vilka sopor som hämtas hemma och vilka som ska lämnas på andra platser såsom återvinningscentral eller återvinningsstation.

Det övergripande syftet med föreskrifterna är att se till att avfallshanteringen blir så bra som möjligt, med hänsyn till hälsa, ekonomi och minimering av negativ miljöpåverkan.

Varför behövs nya avfallsföreskrifter?

Våra kommunala avfallsföreskrifter behöver justeras med anledning av ändringar i miljöbalken. De huvudsakliga förändringarna i förslaget gäller därför anpassning av föreskrifterna till ändrad lagstiftning och ändringar av begrepp. En stor del av arbetet med de nya föreskrifterna har också handlat om att skapa bättre struktur och tydliggöra innehållet.

Följande huvudsakliga förändringar har gjorts:

  • Begreppet hushållsavfall är ändrat i miljöbalken och heter nu Kommunalt avfall vilket är nästan samma sak som hushållsavfall.
  • Slam från enskilt avlopp och latrin omfattas inte av begreppet Kommunalt avfall, utan hör till avfall under kommunalt ansvar.
  • Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet räknas som avfall under kommunalt ansvar
  • Returpapper räknas som kommunalt ansvar från 1 jan 2022, då producentansvaret upphörde att gälla

Tyck till om förslaget

Välkommen att ta del av förslaget till nya avfallsföreskrifter under perioden 7 mars till 7 oktober då det finns tillgängligt för granskning i Kommunhusets entré, Dragonvägen 86.

Förslaget kan även beställas från Väsby Direkt, 08-590 970 00 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se. Alternativt laddas ner direkt från kommunens webbplats

Förslag till nya avfallsföreskrifter (.PDF) Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Lämna synpunkter

Alla kan lämna synpunkter på förslaget: privatpersoner, företag, bostadsbolag och föreningar med flera. Synpunkter ska ha kommit in till Kommunstyrelsen, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby senast den 7 oktober. Märk kuvertet med diarienummer ”KS/2022:295” . Synpunkter kan också lämnas med e-post till dc.ks@upplandsvasby.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt som svarar på dina frågor eller vägleder dig till rätt person och verksamhet på kommunen. Telefonnummer 08-590 970 00 eller mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Tack för att du bidrar!

Senast uppdaterad: 23 september 2022