Kommunens nya avfallsföreskrifter

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan. På grund av förändringar i lagstiftningen har kommunen tagit fram ett förslag på nya avfallsföreskrifter som invånarna har fått tycka till om. De nya avfallsföreskrifterna börjar gälla den 1 april 2023.

Gröna och bruna sopkärl utanför hus i ett bostadsområde.

Vad innehåller avfallsföreskrifterna?

Kommunens avfallsföreskrifter innehåller de formella reglerna för kommunens avfallshantering och anger hur avfall ska hanteras inom kommunen. Exempelvis hur ofta sopor ska hämtas i olika områden, hur hushållen ska sortera, vilka sopor som hämtas hemma och vilka som ska lämnas på andra platser såsom återvinningscentral eller återvinningsstation.

Det övergripande syftet med föreskrifterna är att se till att avfallshanteringen blir så bra som möjligt, med hänsyn till hälsa, ekonomi och minimering av negativ miljöpåverkan.

Varför behövs nya avfallsföreskrifter?

Våra kommunala avfallsföreskrifter behöver justeras med anledning av ändringar i miljöbalken. De huvudsakliga förändringarna i förslaget gäller därför anpassning av föreskrifterna till ändrad lagstiftning och ändringar av begrepp. En stor del av arbetet med de nya föreskrifterna har också handlat om att skapa bättre struktur och tydliggöra innehållet.

Följande huvudsakliga förändringar har gjorts:

  • Begreppet hushållsavfall är ändrat i miljöbalken och heter nu Kommunalt avfall vilket är nästan samma sak som hushållsavfall.
  • Slam från enskilt avlopp och latrin omfattas inte av begreppet Kommunalt avfall, utan hör till avfall under kommunalt ansvar.
  • Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet räknas som avfall under kommunalt ansvar
  • Returpapper räknas som kommunalt ansvar från 1 jan 2022, då producentansvaret upphörde att gälla

Ta del av förslaget

Förslaget kan beställas från Väsby Direkt, 08-590 970 00 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se. Alternativt laddas ner direkt från kommunens webbplats

Förslag till nya avfallsföreskrifter (.PDF) Pdf, 1 MB.

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt som svarar på dina frågor eller vägleder dig till rätt person och verksamhet på kommunen. Telefonnummer 08-590 970 00 eller mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 24 januari 2023