Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen kan verka invecklad och svår att förstå. Här kan du läsa om de olika stegen och vad du som sökande bör tänka på för att underlätta handläggningen.

Förberedelser

Ta reda på om det du vill göra kräver en anmälan eller bygglovsansökan. Du hittar bra information på Boverkets hemsida. Oftast behöver du även beställa någon form av karta.

Väsbykartan

Med hjälp av väsbykartan kan du bland annat se vilken detaljplan som din fastighet omfattas av.

Ansök om bygglov

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.

Klimatdeklaration

Lagen om klimatdeklarationer för byggnader börjar gälla den 1 januari 2022. Lagen berör nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet, och syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så kallad klimatdeklaration som ska registreras hos Boverket i Boverkets register för klimatdeklarationer. Mer information om klimatdeklarationer och vilka byggnader som omfattas av lagen finns på boverkets hemsida:

Exempelritningar för olika åtgärder

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån.
För att kunna upprätta en situationsplan behöver du först beställa en karta.

Kontrollansvarig och kontrollplan

I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig, KA. Den som är kontrollansvarig ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den ska även hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd och i den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Exempel på kontrollplan hittar du här:

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med oss genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Granskning

Efter det att din ansökan kommit in till bygg- och miljökontoret görs en första granskning av ärendet. Vid den första granskningen kontrolleras om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Vid ofullständig ansökan krävs komplettering

Om ansökan är ofullständig kommer bygg- och miljönämnden förelägga dig som sökande att inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.

Komplettförklaring

En komplettförklaring är ett brev som informerar om att handläggaren har alla nödvändiga handlingar för att fatta beslut i ett ärende.

När alla handlingar i ärendet har kommit in skickar handläggaren ut komplettförklaringen.

Ansökan prövas

När du ansöker om bygglov prövar bygg- och miljönämnden om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Bygg- och miljönämnden prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan samt om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar bygg- och miljönämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

När får jag ett beslut?

Du ska få bygglovsbeslutet senast tio veckor efter att din ansökan blev komplett. I vissa fall kan bygg- och miljönämnden behöva mer tid för att utreda ditt ärende, men inte mer än 20 veckor totalt.

Bygg- och miljönämnden underrättar i vissa fall sakägare, till exempel grannar, som berörs av ansökan och ger dem tillfälle att ge synpunkter.

Tekniskt samråd

När bygg- och miljönämnden har beviljat ditt bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går ni igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

bygg- och miljönämnden håller tekniskt samråd om:

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska bygg- och miljönämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

Du får ett beslut

Om åtgärden uppfyller alla krav kan bygg- och miljönämnden besluta att ge bygglov. Om kraven inte uppfylls ska bygg- och miljönämnden avslå din ansökan.

Informera om beviljat bygglov

När du får ditt bygglov ska dina grannar och andra sakägare få reda på det. Det kan ske antingen genom delgivning eller ett meddelande. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar, och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Se beslut hos Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga bygg- och miljönämndens beslut skall göra det genom besvär ställt till Länsstyrelsen, Rättsenheten. Senast tre veckor från den dag ni har tagit del av beslutet ska överklagandet inkommit till bygg- och miljökontoret. I brevet skall ni tala om vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange ärendets diarienummer och datum. Ni bör skicka med handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Överklaganden skickas till:

Bygg- och miljökontoret
bygglovavdelningen
194 80 Upplands Väsby

Ett besluts giltighetstid

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från bygg-och miljönämnden. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

Startbesked

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för bygg- och miljönämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

I startbeskedet fastställer bygg- och miljönämnden kontrollplanen.

Plan- och bygglag (2010:900) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsplatsbesök

När bygget pågår kan du få besök av oss. Vi kontrollerar då att bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

Slutsamråd

Oftast hålls ett slutsamråd när projektet avslutas. Det ska ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går vi bland annat igenom att kontrollplanen har följts.

Slutbesked

Innan du kan flytta in, eller börja använda det du byggt behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från bygg- och miljönämnden om att det du byggt nu får tas i bruk och användas.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022