Kemikalier

Många företag och verksamheter i Sverige hanterar stora mängder kemikalier. Vissa produkter består kemiska ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. Som företagare ska du ha den kunskap som krävs om vilka risker för människors hälsa och miljö din verksamhet kan medföra. Du ska även ha kunskap om de lagar och regler som gäller för din verksamhet. Här får du information om vad du som företagare bör känna till när du hanterar kemikalier.

En stor del av kemikaliehanteringen regleras idag gemensamt inom Europeiska Unionen (EU), bland annat genom förordningarna inom Reach och CLP (klassificering, märkning och förpackning). Miljöbalken och balkens förordningar ingår också i lagstiftning som gäller kemikalier.

Information och vägledning om lagar och regler hos KEMI Länk till annan webbplats.

Ansvaret för tillsyn över kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel fördelas mellan flera olika myndigheter beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Miljöavdelningen i Upplands Väsby kommun ansvarar för tillsynen över många av de miljöfarliga verksamheter i kommunen som använder och hanterar kemikalier. Miljöavdelningen ansvarar även för tillsyn över butikers och grossisters försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer.

Alla tillstånds- eller anmälningspliktiga företag omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll. I egenkontrollen ingår bland annat krav på att företag som hanterar kemikalier ska ha en förteckning över alla kemiska produkter som används i verksamheten. Förteckningen ska innehålla uppgifter om produktens namn, klassificering med avseende på miljö- och hälsorisker, användningsområde och förbrukad mängd.

Kemikalier ska alltid förvaras så att det inte finns risk för läckage till mark, vatten och avlopp. Du ska därför inte lagra dina kemikalier i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag eller liknande. Om det finns risk för påkörning ska du ordna med någon form av skydd som förhindrar påkörning.

Inomhus ska du se till att flytande kemikalier och farligt avfall inte förvaras i anslutning till öppna golvbrunnar och de ska alltid förvaras invallade. Detta är för att inga kemikalier ska kunna nå avloppsnätet ifall ett kärl går sönder eller välter. En godkänd invallning bör rymma det största kärlets volym plus tio procent av den maximala volym kemikalier som kan finnas i invallningen samtidigt. Som ett alternativ kan kemikalier förvaras i ett rum utan golvavlopp. Rummet ska även ha en så pass hög tröskel så att det kan fungera som invallning.

För att minska risken för förväxlingsolyckor ska behållare med kemikalier alltid vara märkta.

Information om förvaring av kemikalier hos KEMI Länk till annan webbplats.

Som företagare ska du ha kunskap om vilken roll företaget har enligt Reach och vilka skyldigheter det innebär. Du måste kontrollera att de kemiska ämnen som används i företaget får användas. Tänk på att alltid sträva efter att välja den kemiska produkt som är minst farlig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

KEMI ger råd och tips till företagare för koll på kemikalierna Länk till annan webbplats.

Om olyckan, trots skyddsåtgärder varit framme och orsakat ett kemikalieutsläpp är det viktigt att begränsa spridningen av ett utsläpp så fort som möjligt. Redskap och lämpligt absorptionsmedel ska finnas lätt tillgängligt och personalen ska veta var det finns och hur det ska användas.

Följande åtgärder kan vidtas vid kemikalieutsläpp:

  • Valla in utsläppet med olika typer av "avgränsare". Sådana finns i både täta och sugande material. Du kan också tillverka egna genom att till exempel fylla säckar med sand. För att förhindra att ett utsläpp når dag- eller spillvattenbrunnar kan du täcka brunnarna med täta polymerdukar eller liknande som ger ett tillfälligt skydd
  • För att samla upp ett utsläpp kan du använda absorptionsmedel i lös vikt eller i form av mattor. Om inget särskilt medel finns tillgängligt kan du använda sågspån, sand eller jord. Förbrukat absorptionsmedel ska i regel hanteras som farligt avfall.

Om det sker spill eller läckage så att marken eller byggnaden riskerar att bli förorenad på ett sätt som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du genast underrätta miljöavdelningen på telefon via
Väsby Direkt 08-590 970 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Rena vattenförekomster och friskt vatten är viktigt för att behålla god miljö samt för att vi ska kunna fortsätta nyttja deras ekosystemtjänster. Båtlivet ka...

Här kan du ta del av tips och råd som är bra att tänka på i din vardag gällande kemikalier.

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns exempelvis i luftkonditionering, värmepumpar samt i kyl- och frysanläggningar.