Klimat och hållbarhetsarbete i kommunen

I Upplands Väsby tar vi vårt ansvar för nuvarande och kommande generationer. Vi ska visa vägen för andra och vara en förebild genom våra miljö- och klimatlösningar.

Väsbys miljö- och klimatarbete och vårt engagemang för miljön är ett tydligt kännetecken för vår kommun. Vi är en av få kommuner i Sverige som är certifierade enligt ISO 14001. Att vara certifierade hjälper oss att hela tiden förbättra vårt miljöarbete och minska vår totala miljöpåverkan.

Vi står inte ensamma i vårt arbete. Vi gör framsteg tillsammans med andra, inte minst med Väsbys näringsliv och föreningsliv. Tillsammans tar vi till oss nya idéer, provar nytt och bryter normer. Även du som medborgare ska vara delaktig i att skapa framtidens hållbara Väsby.

Politikerna i vår kommun har beslutat om flera styrdokument för ett hållbarare Väsby. Exempel på dessa är vår översiktsplan Väsby Stad 2040, som också utgör kommunens hållbarhetsprogram. I början av 2022 antog kommunfullmäktige även en ny klimat- och energistrategi.

Översiktsplan Väsby Stad 2040.

Vi är en av få kommuner i Sverige som är certifierade enligt ISO 14001. Att vara certifierade hjälper oss att hela tiden förbättra vårt miljöarbete och minska vår totala miljöpåverkan.

Logotyp ISO 14001

Krav på strukturerat arbete

Vi har kommit en bra bit på vägen tack vare miljöcertifieringen ISO 14001 och vårt miljöledningssystem. Genom ISO 14001 har vi ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Genom de externa revisionerna, där vårt miljöarbete granskas, får vi ett kvitto på att vi hela tiden förbättras.


Upplands Väsby kommuns ISO14001-certifikat Pdf, 134 kB..

Information om ISO 14001 på Svenska institutet för standarders (SIS) webbplats Länk till annan webbplats..

En del av det dagliga arbetet

Tack vare att vårt miljöledningssystem är en del av kommunens övergripande system för att leda och styra är miljö en naturlig del i det dagliga arbetet. På så sätt hjälps alla våra verksamheter åt att förbättra miljön för nuvarande och kommande Väsbybor.


Miljö- och klimatpolicy för Upplands Väsby kommun Pdf, 794 kB..

Upplands Väsby kommuns miljöredovisning 2021 Pdf, 3 MB..

I början av 2022 antog kommunen en ny klimat- och energistrategi. Ambitionen är att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser inom hela kommunen fram till år 2040. Tre övergripande klimatmål har satts upp för att driva på arbetet:

  • Upplands Väsby kommunala organisation ska ha en fossilbränslefri och energieffektiv verksamhet till 2030.
  • Upplands Väsby kommunala organisation ska senast 2040 inte bidra till några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och därmed bidra till att nå det gemensamma nationella målet.
  • Upplands Väsby ska vara en av de ledande kommunerna i Sverige med att främja, uppmuntra och underlätta medborgarnas klimatsmarta val.

Klimat- och energistrategi för Upplands Väsby kommun Pdf, 374 kB..

Kommunen består av många olika verksamheter som i sitt dagliga arbete påverkar miljön på flera och olika sätt, både negativt och positivt. Vi arbetar med nio olika fokusområden.

Energi

Den energi vi använder för att värma upp/kyla ner våra lokaler, sköta om vår offentliga belysning med mera. Vår el kommer från förnybara källor inom EU eller genom kommunens egna vindkraftverk. Vindkraftverket står i Ockelbo kommun och producerar cirka 5 GWh el varje år.

 

Mer information om kommunens vindkraftverk.

Resor och transporter

Hur vi arbetar för att minska våra utsläpp av växthusgaser, partiklar med mera från våra resor och transporter. Det kan vara resor i tjänsten, skolskjutsar, färdtjänster, transporter av varor med mera.

Kemikalier

Hur vi hanterar kemikalier inom våra verksamheter, till exempel vid städ, i labbsalar med mera. Samt att vi ställer miljökrav vid upphandlingar och inköp.

 

Upplands Väsby kommuns kemikalieplan Pdf, 4 MB..

Markanvändning

Hur vi tar hand om naturmark, förorenad mark, parker, gator och vägar. Även hur vi planerar för ett mer hållbart Väsby i fråga om mark, vatten, bostäder, samhällsservice med mera.


Vi är en av de första kommunerna att ta fram en ekologisk utvecklingsplan. Planen ligger till grund för kommunens markanvändning och visar hur vi som kommun ska bevara ekosystemtjänster.

 

Mer information ekosystemtjänster och naturvård.

Digitalisering

Ett område som kan ha både positiva och negativa konsekvenser för miljön. Rätt använt kan den nya tekniken spara både tid och pengar samt accelerera vår omställning mot ett mer hållbart samhälle.

Återbruk, återvinning och avfall

Det aktiva arbetet för att minska användningen av nytt material, ta tillvara det material vi har vi samt hantera avfall på rätt sätt.

 

Avfallsplan 2021-2032.

Brand- och säkerhetsrisker

Hur vi hanterar risker och undviker katastrofer som har koppling till klimat och miljö, så som bränder, översvämningar, värmeböljor och större kemikalieutsläpp.

Offentlig konsumtion

Hur vi tar med och avväger miljöaspekter i olika upphandlingar och inköp, samt vid uppföljning av avtal.

Miljökompetens

Hur vi ökar kunskapen om miljö inom våra pedagogiska verksamheter, som förskola och skola. Vi kan även sprida kunskap internt till våra medarbetare samt till Väsbys invånare, föreningar med flera.

Föreningar i kommunen kan ansöka om miljöstöd, ett föreningsstöd vars syfte är att stötta ideella föreningar som gör evenemang med någon form av miljökoppling. På så sätt kan Väsbybor själva sprida engagemang i miljö- och klimatfrågor.

 

Bidrag, stöd och stipendier.

Jordens resurser är inte oändliga och vi har därför blivit tvungna att tänka om, vilket skapat nya möjligheter. Detta nya sätt att tänka benämns ofta "cirkulär ekonomi". Begreppet innebär ett ekonomiskt system som bygger på att vi utnyttjar allt som vi tillverkat så länge det går. Och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen.


Vi utvecklar just nu system för att alla möbler, kläder, elektronik med mera som används i våra verksamheter ska ha en så lång livslängd som möjligt. Det pågår också ett aktivt arbete för att bygga in krav på cirkularitet i kommunens upphandlingar.

 

Läs mer om kommunens arbete med återbruk och återanvändning.

FN:s Agenda 2030 är en gemensam plan med globala mål för hållbar utveckling. Agendan antogs av världens ledare år 2015. Agenda 2030 gäller för alla människor och länder och vi måste gemensamt arbeta för att nå den.

 

Inom kommunen arbetar vi just nu med att identifiera, värdera och prioritera målen i Agenda 2030, med syftet att ta fram en handlingsplan för våra verksamheter.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023