Sjöar och vattendrag

Inte mindre än sex sjöar ligger helt eller delvis inom Upplands Väsby kommungränser, en vik av Mälaren i väst, större delen av Oxundasjön, en del av Norrviken, nästan hela Fjäturen, halva Fysingen och hela Edssjön. Väsbyån binder samman Edssjön och Oxundasjön.

Kommunens vatten hämtas från Mälaren. I händelse av driftavbrott kommer dock vatten att tas från reservvattentäkten Stockholmsåsen.

Vattenplanen ger en helhetsbild över statusen hos kommunens vattenresurser och vilka åtgärder som planeras.

Halterna av PCB är förhöjda i Oxundasjön, Väsbyån och Rosersbergsviken samt vidare ut i Mälaren.