Borgby 1:2 och 1:5

Utefter Frestavägen ner mot Norrortsleden planerar vi för ett nytt område för verksamheter på fastigheterna Borgby 1:2 och Borgby 1:5. Det är den tidigare halkbanan och ett skogsområde som ska omvandlas till ett lager- och småindustriområde.

Under senhösten 2021 pågick samråd över ett planförslag som medgav ca 31 000 kvadratmeter bruttoarea småindustri och ca 11 700 kvadratmeter byggnadsarea lager. Vatten och avlopp ska lösas med enskilda lösningar då kommunala ledningar inte finns i närheten. Efter samrådet har vatten och avloppsfrågan, trafikfrågor, naturvärden, arkeologi med mera studerats vidare inför färdigställande av granskningshandlingar.

En plangranskning beräknas till kvartal 1, 2023.

Borgby 1:2 och 1:5
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2017 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Borgby 1:2

Samråd pågick från den 28 oktober till och med den 13 december 2021.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 30 december 2022