Borgby 1:2

Kontoret för samhällsbyggnad har i juni 2017 fått i uppdrag från kommunstyrelsen att pröva att detaljplanelägga fastigheterna Borgby 1:2 och Borgby 1:5, det vill säga före detta TAB Trafikutbildnings område utefter Frestavägen för småindustriändamål. Arbetet är i ett tidigt skede och under 2020 och framåt pågår ett utredningsarbete kring geologi, föroreningar, tillgång till vatten och möjliga avloppslösningar.

Borgby 1:2
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2017 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Borgby 1:2

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 29 januari 2021