Del av Västervägen, ändring

Planändringen syftar till att möjliggöra avstyckningar inom den västra delen av kvarteret genom att ta bort bestämmelsen om högsta antalet fastigheter.

Efter avstyckningar motsvarar fastighetsstorlekarna inom planområdet de i östra delen av kvarteret samt i norra Bollstanäs i övrigt.

Kontoret för samhällsbyggnad fick i maj 2018 uppdraget från byggnadsnämnden.

 

Del av Västervägen, ändring
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I maj 2018 fick kontoret för samhällbyggnad i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Västervägen, ändring.

Detaljplanen var på samråd 4 april - 2 maj 2019

Granskning varade 7 augusti - 26 augusti 2019

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 4 november 2019

Detaljplanen vann laga kraft den 4 december 2019.

Senast uppdaterad: 22 april 2020