Hasselnöten

Den 12 oktober 2016 gav kommunstyrelsens miljö- och planutskott i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola. Byggnadsnämnden beslutade den 6 mars 2018 att sända förslaget på samråd.

Hasselnöten
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Den 12 oktober 2016 gav kommunstyrelsens miljö- och planutskott i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola.

Samråd pågick 12 mars - 16 april 2018

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av bostäder, förskola, aktivitets- och rekreationsytor samt möjlighet till lokaler. Förslaget innehåller cirka 200 nya bostäder samt 120 förskoleplatser. Bebyggelsen föreslås uppföras mellan fyra och åtta våningar. Utomhusbadet föreslås bevaras och rustas upp.

3D-modell över Hasselnöten

Det finns en 3D-modell över området Hasselnöten. 3D-modellen är uppbyggd efter det förslag som togs fram i samrådsskedet. Förslaget och modellen kommer omarbetas till nästa skede i planprocessen. Eventuella avvikelser kan förekomma.

Modellen fungerar bäst i Chrome eller Microsoft Edge.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Hasselnöten
Senast uppdaterad: 20 november 2020