Högvreten respektive Nibble upphävande

Kommunens miljö- och planutskott gav i juni 2019 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upphäva de gamla detaljplanerna för de fastigheter där respektive fastighetsägare vill det.

Plansamrådet genomfördes den 31 augusti – 28 september 2020. Något granskningsskede har inte genomförts utan miljö- och planutskottet godkände förslagen till upphävande den 18 november 2020 och skickade ärendena vidare till kommunstyrelsen för antagande i februari 2021. Beslutet vann laga kraft den 1 mars 2021.

Högvreten respektive Nibble upphävande
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upphäva de gamla detaljplanerna

Samråd pågick 31 augusti till 28 september

Upphävandet antogs den 1 februari 2021

Upphävandet vann laga kraft den 1 mars 2021.

Syfte

Aktuellt planarbete syftar till att upphäva de gällande byggnadsplanerna på de fastigheter där fastighetsägarna så önskat inom Högvreten respektive Nibble i östra kommundelen. Skälet till upphävandet är att nu gällande detaljplaner (byggnadsplaner 423 och 424) begränsar byggrätterna till fritidsbostäder. En ny detaljplan vilken antogs i juni 2017 som skulle gett fastigheterna större byggrätter upphävdes av länsstyrelsen. Då den detaljplanen ansågs försvåra Trafikverkets arbete med en ny vägplan för Vallentunavägen. Nuvarande upphävande avser sju fastigheter totalt.

Kontakt

För mer information om detaljplanerna är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021