Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Av planen ska grunddragen i användningen av mark- och vattenområden framgå, kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras, och hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Den ska redovisa allmänna intressen samt miljö- och riskfaktorer som bör beaktas.

Planen är inte bindande utan vägledande

Planen är en politisk viljeyttring, och innebär inga konkreta byggrätter. Den är inte bindande för myndigheter och enskilda, utan är vägledande vid detaljplanering och bygglovgivning.

Senast uppdaterad: 30 december 2022