Skolskjuts, skolresor

Som elev i förskoleklass till årskurs 9 kan du få rätt till skolskjuts om du har lång färdväg, farlig skolväg eller om du har någon funktionsnedsättning. Bor du i Upplands Väsby men vill gå på gymnasiet utanför Stockholms län kan du ansöka om ekonomiskt stöd.

För att beställa eller ändra resor fyll i beställningsblanketten noggrant och maila den till vasbydirekt@upplandsvasby.se alternativt posta den till kommunen (Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby) eller lämna in blanketten i kommunens reception i Väsby Centrum.

Redigera blanketten genom att först spara ned PDF-filen till din dator. Sedan öppnar du filen med Adobe Reader och klickar på "Fyll i och signera".

Handläggningstiden för inkommen beställning samt ändring av grundbeställning är upp till tio arbetsdagar. Väsby Direkt meddelar startdatum till den som beställer resan. Gällande läsårsbeställning se avsnittet "Beställning av skolskjuts inför nytt läsår" nedan.

Den 1 maj är sista datum att lämna in ansökan om skolskjuts inför kommande läsår.

Elever i förskoleklass samt årskurs 1-9 kan få skolskjuts utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Om vägen till närmaste kommunala skola uppfyller kriterierna för att få skolskjuts, har eleven rätt till skolskjuts oavsett om man har valt en annan kommunal eller fristående skola. Skolskjuts med taxi anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.

Alla beslut om skolskjuts är tidsbegränsade. Ansökan om skolskjuts ska vara inlämnad senast den 1 maj, även för dem som haft skolskjuts tidigare (om behov kvarstår). Om ansökan inkommer senare kan kommunen inte garantera att skolskjuts kommer att fungera från skolstart. Intyg krävs inte vid återansökan men kan efterfrågas vid behov.

Observera att handläggningstiden kan komma att förlängas under detta ansökningstillfälle och då kan överstiga de ordinarie 15 arbetsdagarna.

Kriterier för att få skolskjuts

För att få skolskjuts måste något av nedanstående tre kriterier vara uppfyllda:

 1. Avstånd mellan hemmet och närmaste kommunala skola
  Elev har rätt till skolskjuts om skolvägen är lång. Följande avstånd gäller:
  Förskoleklass samt skolår 1—3 2,5 km
  Skolår 4—6 3,5 km
  Skolår 7—9 4,5 km
 2. Trafikfarlig skolväg
  Elev har rätt till skolskjuts om vägen till skolan är klassad som trafikfarlig. Inför varje läsår görs en besiktning och bedömning av kommunens skolvägar.
 3. Funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
  Elever i grundskola, särskola och särgymnasium kan vid funktionsnedsättning eller av andra särskilda omständigheter beviljas skolskjuts efter individuell prövning. Behovet ska kunna styrkas med intyg från läkare, psykolog eller liknande. Intyget lämnas in i samband med ansökan.

Har du frågor kring skolskjuts är du välkommen att höra av dig till Väsby Direkt på telefon: 08-590 970 00.

För att säkerställa en smidig skolstart är vi på Väsby Direkt tacksamma om skolor och vårdnadshavare lämnar in läsårsbeställningarna så snart som möjligt. Varje sent inkommen beställning betyder att redan utförd planering behöver brytas upp vilket leder till sämre förarkontinuitet och ändrade tider för resenärerna. Senast åtta veckor före skolstart behöver beställningarna vara Väsby Direkt tillhanda för att Sirius ska kunna garantera att de hinner registreras och planeras innan terminens start.

Vilka elever har rätt till skolskjuts?

För att få skolskjuts måste något av nedanstående tre kriterier vara uppfyllda:

Du har rätt till skolskjuts om din skolväg är lång. Följande avstånd gäller:

Skolår och gällande avstånd mellan hem och närmsta kommunala skola för rätt till skolskjuts

Skolår

Avstånd

F-3

minst 2,5 kilometer

4-6

minst 3,5 kilometer

7-9

minst 4,5 kilometer

Om kriteriet för avstånd till din närmaste kommunala skola inte är uppfyllt, och du som vårdnadshavare har valt en annan skola, finns inte rätt till skolskjuts oavsett hur långt bort skolan ligger.

Du har rätt till skolskjuts om din väg till skolan är klassad som trafikfarlig. Inför varje läsår görs en besiktning och bedömning av kommunens skolvägar.

Om du går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och har en funktionsvariation kan du ha rätt till skolskjuts. Bedömning sker genom en individuell prövning. Behovet ska kunna styrkas med intyg från läkare, psykolog eller liknande. Intyget lämnas in i samband med ansökan.

Viktigt att veta om skolskjuts

 • Skolskjuts består i första hand av terminskort på SL. Därefter kan skolskjuts ske i form av taxi eller annan specialtransport.
 • Skolskjutsen är gratis för eleven.
 • Vid skollov ordnas ingen skolskjuts.
 • Skolskjutsen går enbart i anslutning till skoldagens början och slut samt till och från hemadress.

Information om regler för skolskjuts Pdf, 185 kB.

Handläggning och beslut

Beslut fattas inom 15 arbetsdagar. Periodvis förekommer längre handläggningstider.

Ekonomiskt stöd för resor under gymnasiet

Du som går på ett gymnasium i Stockholms län och har minst sex kilometer till skolan får SL-terminsbiljett av skolan på uppropsdagen. Det gäller både kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län. 

Bor du i Upplands Väsby men vill gå i en gymnasieskola utanför Stockholms län kan du söka om ekonomiskt stöd för resor. Du kan få ersättning för elevresor under nio månader per läsår. (september-maj)

Du kan få ersättning till och med det första halvåret det år du fyller 20 år. Du måste läsa på heltid och din utbildning ska vara godkänd av kommunen.

Om du har ekonomiskt stöd till elevresor och flyttar, ändrar skola eller något annat som rör din elevresa är du skyldig att berätta det för oss.

Så arbetar vi

Ditt ärende kommer att registreras och fördelas till en handläggare. Handläggning börjar tidigast i början av september. Vi hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. Därefter sker en bedömning av hur väl du uppfyller de krav som finns för att ha rätt till ekonomiskt stöd.

När får jag ett beslut?

Du får ett beslut inom 24 arbetsdagar. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningsdatumet.

Senast uppdaterad: 23 november 2022