Förskola och skola

Information om vad som gäller för förskola och grundskola.

Uppdaterad 9 februari 2021

Fortsatt försiktighet i våra skolor och förskolor efter 9 februari

Den 9 februari tas de flesta pandemirestriktioner och allmänna råd bort. Kommunens huvudsakliga prioritet är att hålla skolorna öppna och bedriva närundervisning. Eftersom smittspridningen är fortsatt hög i samhället samt att vi även har ett arbetsmiljöansvar för personal och elever/barn kommer skolan och förskolan fortsätta med de åtgärder vi har i ett par veckor till.

Detta gäller fortsatt:

 • Vikten av god handhygien betonas.
 • Elever/barn ska stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.
 • Hämtning och lämning av barn/elever sker utomhus.
 • Möten med vårdnadshavare samt utvecklingssamtal sker i huvudsak digitalt.

Lagar och regler som fortsatt gäller inom skolområdet

 • Lagen 2020:148 gäller så länge covid-19 klassas som samhällsfarlig (klassning av covid-19 som samhällsfarlig troligen kvar till 1 april.)
 • Förordning 2020:115 kommer eventuellt att ändras men gäller än så länge.
 • Det går att stänga, gå över till distans eller minska öppettider på grund av stor frånvaro så länge lagen och förordningen ovan gäller.

2020:148 Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

4 §Vid extraordinära händelser i fredstid får en huvudman besluta att en förskoleenhet, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt

 1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten är frånvarande med anledning av en sådan samhällsfarlig sjukdom som finns angiven i bilaga 2 till smittskyddslagen (2004:168) eller i förordning som meddelats med stöd av 9 kap. 2 §samma lag att det under viss tid inte går att bedriva verksamheten,
 2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av en sådan sjukdom.

2020:115 Förordning om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Stängda eller delvis stängda skolor

2 §Bestämmelserna i 3-10 §§får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800), om

 1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd,
 2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakarcovid-19.

Smittspårning

Ingen smittspårning behöver ske från den 9 februari. Det innebär att ingen information om smitta skickas ut till vårdnadshavare med flera.

Mer information om vad som gäller efter 9 februari på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Beslut om ersättning under coronapandemin - förskola

Om ditt barns förskola stängs på grund av covid-19 och du inte kan arbeta kan du få ersättning från Försäkringskassan. Regeländringen gäller till och med 31 mars 2022.

Ersättningen gäller om stängningen sker för att:

 • Smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten rekommenderar stängningen.
 • Verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av.
 • Verksamheten inte kan bedrivas för på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

Aktuella regler för barnomsorg under pandemin finns samlade på sidorna om barnomsorg.

Aktuella regler och avgifter för barnomsorgen. Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Skolverksamheternas generella ansvara att förebygga smittspridning

Skolverksamheten har även framöver ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer till exempel genom förebyggande åtgärder. Åtgärderna bör inte påverka barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt.

Anpassningar som inte har så stor påverkan på barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten kan vara kvar en längre tid. Det är upp till verksamhetsansvariga att avgöra vilka anpassningar som kan vara kvar och vilka som bör fasas ut.

Är det olovlig frånvaro om mitt barn är hemma på grund av oro för smitta?

För alla elever i grundskolan gäller skolplikt, vilket innebär att det blir olovlig frånvaro om ditt barn är hemma utan sjukdom.

Har barnet däremot familjemedlemmar som har konstaterad covid-19 så ska barnet stanna hemma.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 maj 2022