Uppräkning av bygg- och miljönämndens taxa

Utdrag ur sammanträdesprotokoll, bygg- och miljönämnden, från den 10 december år 2019.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att höja timavgiften i bygg- och miljönämndens taxor för miljöavdelningen till 1223 kr per timme från 1 januari 2020.

Bygg- och miljönämndens taxor för miljöavdelningen omfattar:

  • Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
  • Taxa enligt strålskyddslagen
  • Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • Taxa för uppdragsverksamhet

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 § 196 om nya taxor för miljönämndens verksamhet. I besluten om taxor ingick att miljönämnden på årsbasis skulle kunna göra en indexuppräkning i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Ökningen av prisindex för 2020 är 2,7 procent vilket innebär att timavgiften höjs från 1191 kr per timme till 1223 kr per timme.

Ekonomiska konsekvenser

För de verksamheter som blir föremål för nämndens tillsyn ökar kostnaderna. Nämndens intäkter, på grund av taxehöjningen, beräknas öka med knappt 150 000 kr för kommande år.

Barnrättsperspektivet

Bygg- och miljönämndens verksamhet syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Extra hänsyn tas till de grupper i samhället som är känsligare, såsom barn. Bygg- och miljönämndens verksamhet utgår från begreppet ”förorenaren betalar” vilket innebär att den som förorenar, eller riskerar att förorena ska stå för kostnaderna.

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att höja timavgiften i bygg- och miljönämndens taxor för miljöavdelningen till 1223 kr per timme från 1 januari 2020.

Bygg- och miljönämndens taxor för miljöavdelningen omfattar:

  • Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
  • Taxa enligt strålskyddslagen
  • Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • Taxa för uppdragsverksamhet

Ordförandens förslag till beslut

Enligt kontorets förslag.

Senast uppdaterad: 18 januari 2021