Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljönämndens verksamhet enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Avgiftsskyldig

2 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller
sprängämnesprekursorer till enskilda.

Timtaxa

3 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 1191 kronor per timme handläggningstid.

Ändring av timtaxa

4 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i denna taxa antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017.

Nedsättning av avgift

5 § Om det finns särskilda skäl, får miljönämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.

Beslut om avgift i enskilda fall och avgiftens erläggande

6 § Beslut om avgift i enskilda fallenligt denna taxa fattas av miljönämnden. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till miljönämnden i Upplands Väsby kommun. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.

Senast uppdaterad: 18 januari 2021