Taxa för uppdragsverksamhet

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragsgivare för miljönämndens tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag samt uthyrning av instrument.

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1191 kronor per hel timme handläggningstid.

3 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i denna taxa antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och landstings hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017.

Avgifter

4 § Avgifter tas ut för
a) Vattenprovtagning på uppdrag - avgift motsv 0,5 tim
(analyskostnad samt kostnad för frakt och transport tillkommer)
b) Uppdrag av konsultkaraktär (tex bullermätningar) - timavgift
c) Medverkan i extern utbildning

  • halvdag (4h)
  • heldag (8h)

Eventuella resekostnader tillkommer.

På angivna avgifter tillkommer vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt.

Avgifternas erläggande

5 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av uppdragsgivaren när denne tillställs miljönämndens resultat av utfört arbete.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.

Senast uppdaterad: 18 januari 2021