Reglemente för omsorgsnämnden

Reglementet är ett styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 16 mars 2020. Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Omsorgsnämndens verksamhetsområde

§ 1

Ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare.

Omsorgsnämnden är huvudman för och ansvarar för att tillhandahålla och fullgöra kommunens uppgifter inom följande ansvarsområden:

 • äldreomsorg
 • omsorg om funktionshindrade
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • bostadsanpassning

Omsorgsnämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på socialnämnden.

Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter inom äldreomsorg som enligt lag eller annan författning gäller nationella minoriteter och minoritetsspråk.

§ 2

Ansvar för verksamheter som bedrivs av fristående huvudmän.

Omsorgsnämnden ansvarar i egenskap av myndighet, i enlighet med socialtjänstlagstiftningen, för finansiering och tillsyn av ansvarsområden under § 1 som bedrivs av fristående huvudmän.

§ 3

Ansvar för konkurrensneutralitet

Omsorgsnämnden ska kontinuerligt utveckla, säkerställa och arbeta för att stärka och bevara de friståendes huvudmännens förtroende vad gäller konkurrensneutralitet i de villkor som gäller för kommunala och privata utförare.

§ 4

Omsorgsnämndens ansvar omfattar också:

 • målformulering av nämndspecifika mål utifrån kommunfullmäktigemål (verksamhetsplan)
 • ekonomiska styrprinciper
 • finansiering med pengsystem både för kommunala utförare och fristående huvudmän
 • säkerställa konkurrensneutralitet
 • regelbunden rapportering till fullmäktige hur välfärdstjänster utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
 • utfärdande av tydliga tillämpningsföreskrifter och regler för uppgifter inom nämndens ansvarsområde, förutom uppgifter enligt 5 kap 1§ kommunallagen
 • att säkerställa balans i tillgång och efterfrågan utifrån kundbehov
 • måluppfyllelse gentemot brukare/kunder
 • att verka för mångfald av anordnare
 • konkurrensneutral information om tjänsteutbud
 • samråd med dem som nyttjar nämndens tjänster
 • samarbete med kommunens övriga nämnder och styrelser i syfte att underlätta samordning och planering
 • samverkan med arbetsmarknad och näringsliv
 • upphandling av välfärdstjänster
 • uppföljning och kontroll av verksamheter som utförs i egen regi
 • uppföljning och kontroll av privata utförare i enlighet med kommunfullmäktiges program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare
 • omvärldsbevakning
 • att ansvara för tillsyn och kontroll
 • medverkan i samhällsplaneringen
 • vara personuppgiftsansvarig inom nämndens ansvarsområden och utse ett eller flera dataskyddsombud

Delegering från kommunfullmäktige till omsorgsnämnden

Beslut om förändringar i priser när det gäller tjänster eller produkter som tillhandahålls från daglig verksamhet exvis snickeriet, Café Astrid och därmed jämförlig verksamhet.

Omsorgsnämndens sammansättning och arbetsformer

Sammansättning

§ 5

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Insynsplats kan finnas.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 6

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 7

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde påverkat styrkebalansen mellan partierna.

§ 8

Vid nämndens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

Inkallande av ersättare

§ 9

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till en av partiet utsedd person, som inkallar den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

§ 10

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Insynsplats

§ 11

Insynsplats innebär, förutom en rätt att närvara under nämndens sammanträden, en rätt att yttra sig och möjlighet att få sin mening antecknad till protokollet.

Sammanträdena

§ 12

Tidpunkt

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Deltagande på distans

Ledamöter och ersättare får deltaga i nämndens sammanträden på distans om särskilda skäl finns. Ordföranden bestämmer om en ledamot eller ersättare får deltaga på distans.

Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och deltaga på lika villkor.

Gruppledarna för respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla till nämndens sekreterare vilka ledamöter och ersättare som avser att deltaga på distans. Ordföranden får besluta om undantag från denna regel.

Ledamöter och ersättare som avser att deltaga på distans ska i god tid före sammanträdet ta kontakt med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven går att möta.

Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller ersättare förlorar internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för att deltaga i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. Ordföranden kan rådgöra med respektives partis gruppledare för att avgöra när en närvarojustering är lämplig. Närvarojusteringen får då ske även under ett pågående ärende.

Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att lokalen är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

En nämnd får besluta om närmare bestämmelser om i vilka situationer deltagande på distans ska få ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande.

Öppna sammanträden

Nämnden har rätt att enligt kommunfullmäktiges beslut 1996-03-25 § 31 hålla öppna sammanträden med de begränsningar som gäller enligt kommunallagen för ärenden avseende myndighetsutövning eller i ärenden i vilka det förekommer sekretessbelagda uppgifter.

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt vara varje ledamot och ersättare tillhanda senast 5 arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till levnadsåren äldste ledamoten göra detta.

Nämndens ordförande lägger fram förslag till beslut i de ärenden som ska behandlas av nämnden. Ordförandens förslag till beslut skall vara varje ledamot och ersättare tillhanda senast 3 arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Beslutsförhet

§ 13

Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Närvarorätt för tjänstemän

§ 14

Vid nämndens sammanträden får, om inte nämndens i särskilt fall beslutar annat, föredragande tjänsteman vara närvarande med rätt att i ärenden, som berör vederbörandes verksamhetsområde, delta i överläggningarna och få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

Reservation

§ 15

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Justering av protokoll

§ 16

Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast fjorton dagar efter sammanträdet.

Omedelbar justering

§ 17

Nämnden kan besluta att en eller flera paragrafer i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen/paragraferna bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den/dessa.

Undertecknande av handlingar

§ 18

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller dess utskott ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av tjänsteman efter delegation av nämnden undertecknas av delegaten.

Delgivning

§ 19

Behörig att motta delgivning å nämndens vägnar är, förutom ordföranden, förvaltningschefen och nämndens sekreterare.

Utskott

§ 20

Inom nämnden får finnas utskott.

Ansvarig för reglementet

Varje styrdokument ska ha en ägare som ansvarar för att styrdokumentet är aktuellt, känt och finns tillgängligt på kommunens interna och externa webbplatser. Ansvarig för omsorgsnämndens reglemente är chefen för social- och omsorgskontoret.

Respektive chef är ansvarig för att styrdokumentets innehåll är känt bland medarbetarna, efterlevs och följs upp.

Senast uppdaterad: 8 mars 2023