• Startsida
  • / Intervju: Marie Kjellman, projektledare, berättar om planerna för Mälarvägen

Intervju: Marie Kjellman, projektledare, berättar om planerna för Mälarvägen

I början av 2019 inleds ett omfattande ombyggnadsarbete i centrala Upplands Väsby. Delar av Mälarvägen, mellan trafikplats Glädjen och Dragonvägen, ska byggas om. Sträckan ska få två körfält i vardera riktningen, och delar av Husarvägen och Ekebovägen kommer att byggas om. Samtidigt ska nya gång- och cykelvägar byggas och träd ska planteras på bägge sidor av vägarna. Arbetet görs som en del av byggprojektet Fyrklövern och kommer att ske i etapper under en fyraårsperiod.

Marie Kjellman är projektledare och den som ansvarar för kommunens infrastrukturutbyggnad i Fyrklövern. Vi har bett henne att berätta lite mer om ombyggnationen av Mälarvägen.

Marie Kjellman, projektledare för infrastrukturutbyggnaden, berättar om planerna för Mälarvägen

Marie Kjellman, projektledare för infrastrukturutbyggnaden, berättar om planerna för Mälarvägen

Varför ska de tre vägarna byggas om?
–Upplands Väsby växer, både med Fyrklövern och flera andra projekt, och i och med det behöver vi anpassa infrastrukturen. Kapaciteten på Mälarvägen behöver utökas samtidigt som vägen och ledningarna i marken behöver anpassas för att möta den nya bebyggelsen som nu planeras på södra sidan av vägen, och framöver även på den norra sidan. Ombyggnaden är viktig för att hela Väsby ska fortsätta växa i den takt som det är tänkt. Mälarvägen är en av Upplands Väsbys entréer och vi vill därför satsa lite extra på gestaltningen av vägen.

–Men det är som sagt inte bara Mälarvägen som vi planerar att bygga om. På Husarvägen är det sträckan mellan korsningen med Mälarvägen fram till Drabantgatan. Och på Ekebovägen är det sträckan mellan Mälarvägen och Ardenner gatan som vi ska bygga om.

Visionsbild för hur vi planerar att Mälarvägen ska se ut i framtiden. Illustration: Funkia landskapsarkitektur

Visionsbild för hur vi planerar att Mälarvägen ska se ut i framtiden. Illustration: Funkia landskapsarkitektur

Hur kommer det se ut när det blir klart?
–Mälarvägen kommer att se helt annorlunda ut om jag får säga det själv! I dag är vägen en bred genomfartsväg. Den kommer byggas om till en stadsgata, likt Centralvägen och Dragonvägen. Med bland annat gång- och cykelvägar, dubbla trädrader på båda sidor av vägen, torgytor och sittplatser. På södra sidan av Mälarvägen kommer det byggas cirka 450 nya hyres- och bostadsrätter med kommersiella lokaler i botten-våningarna. Det känns verkligen spännande att få följa utvecklingen av denna viktiga trafikled på nära håll.

Vad blir den största skillnaden när nya Mälarvägen är färdig?
–Kapaciteten kommer att öka eftersom vägen breddas med ytterligare ett körfält i vardera riktningen fram till Dragonvägen. När vi är klara kommer vi att ha planterat fler än 200 nya träd längs Mälarvägen, Husarvägen och Ekebovägen. Förhoppningsvis kommer även kommunens invånare och besökare uppskatta vägarnas nya gestaltning.

Hur lång tid kommer det att ta?
–Totalt handlar det om cirka tre och ett halvt år från det att vi startar. Alla gator ska inte byggas om samtidigt, det kommer att ske i olika etapper. Vad som görs när vet vi först när den entreprenör som ska utföra arbetet finns på plats. Det kommer bli någon gång i vinter. Då kommer vi att ha en mer detaljerad tidplan.

De grönmarkerade markeringarna visar vilka sträckor som ska byggas om.

De grönmarkerade markeringarna visar vilka sträckor som ska byggas om.

Kommer det gå att köra på vägarna under tiden som de byggs om?
–Ja, du kommer att kunna köra på vägarna medan vi arbetar. Under vissa perioder kommer biltrafiken att ledas om och hastigheten kommer att sänkas till 30 km/tim.

Hur håller man sig uppdaterad om ombyggnaden?
–Först och främst, följ skyltningen. Den kommer att visa hur trafiken leds om, hastighetsbegränsning och liknande. Glöm inte att under arbetets gång så kör du faktiskt genom andra människors arbetsplats.

–Sedan kommer vi att informera på olika sätt, via lokalmedia, kommunens webb, sociala medier och utskick. Vi planerar även uppföljningsmöten till de informationsmöten vi hade precis innan sommaren. Vi försöker att berätta om vårt planerade arbete innan det drar i gång.

Har du något avslutande som du vill förmedla?
–Vi arbetar mot målet att centrala Väsby ska bli en spännande stadskärna med ett rikt utbud av bostäder, service och mötes-platsser för de som redan bor här men även framtida Väsbybor. För att nå det målet behöver vi även upprusta vår infrastruktur. Vi är medvetna om att det kan upplevas stökigt under byggperioden och vi ska göra allt vi kan för att få allt att flyta så bra som möjligt.

Väl mött!

Senast uppdaterad: 19 september 2018