• Startsida
  • / Upprustningen av Himmelsgränd fortsätter

Upprustningen av Himmelsgränd fortsätter

Syftet med arbetena på Himmelsgränd är att göra gränden till en tryggare och mer modern plats.

Upprustningen började sensommaren 2019 och hade uppehåll under vintermånaderna. Under våren och sommaren kommer ytan norr om Riksbyggens hus upp till centrumparkeringen, infarten från Dragonvägen och busshållplatsen att göras klara. Delar av asfalten byts ut mot plattor, ny asfalt läggs och planteringar anläggs.

Infarten från Dragonvägen till Drabantgatan ska också byggas om. Arbeten ska även utföras i korsningen Drabantgatan/Himmelsstråket, där sänks kantstenen och byts delvis ut. Mindre arbeten kommer också att utföras längs Dragonvägen mellan infarterna till Drabantgatan och Himmelsgränd.

Arbetena sker i olika etapper som beräknas vara klara under sommaren 2020.

Karta över området kring Himmelsgränd där platserna för arbetena är markerade med rött.

Platserna för arbetena är markerade med rött.

Arbeten som utfördes i gränden under hösten 2019:

  • Ny hantering för dagvatten byggdes.
  • Markbeläggningen byttes från asfalt till plattytor.
  • Ny belysning på linor monterades.

Dessutom rustades gång- och cykelbanan på östra sidan om Dragonvägen och gångbana norr om Drabantgatan, intill Riksbyggens hus, upp. Träd planterades också längs dessa gator.

Senast uppdaterad: 29 april 2020