• Startsida
  • / Arbetet med detaljplanen för Väsby Entré går vidare

Arbetet med detaljplanen för Väsby Entré går vidare

Kommunfullmäktige har beslutat att detaljplanen för Väsby Entré ska förberedas för ett antagande under 2024.

Tecknad visionsbild över stationsområdet.

Illustration: Urban Minds

På kommunfullmäktigemötet den 13 november beslutades att arbetet med detaljplanen för Väsby Entré, som varit ute för granskning, ska fortsätta.

Ur protokollet från mötet:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med projektet Väsby entré i huvudsak enligt tidigare fattat inriktningsbeslut (KS/2021:134), med kompletterande uppdrag om att:

  1. Kostnaderna ska minskas med minst 600 mkr jämfört med den kalkyl som presenterades för kommunstyrelsens planutskott i april 2023, däribland ska kostnaderna för bussterminal minskas samtidigt som framtida resebehov tillgodoses, annan hantering av Väsbyån ses över, bland annat
  2. En lägre hushöjd för husen som möter stjärnhusen än vad byggrätten medger
  3. En effektiv och samordnad parkeringslösning åstadkoms
  4. Alternativa infartsvägslösningar utreds
  5. Mindre kostsam men likväl god gestaltning ersätter Zaha Hadids visionsbilder
  6. Intäktskällor i form av exploateringsbidrag från intilliggande fastighetsägare säkras genom prioritering och färdigställande av de pågående planarbetena
  7. Ytterligare möjliga intäktskällor eftersöks

Att uppdra åt kommunstyrelsen att bereda och lägga fram ett ärende om antagande av detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde till kommunfullmäktige under andra kvartalet 2024. Detaljplanen ska i huvudsak utgå ifrån det förslag som varit ute på granskning men hänsyn ska tas till de synpunkter som inkommit i granskningsyttranden från länsstyrelsen och Trafikverket.

Projektet arbetar nu vidare med att förbereda detaljplanen för ett antagande.

Senast uppdaterad: 28 november 2023