Folkhälsoarbete

Hälsa är en förutsättning för hållbar utveckling. Kommunens roll är att stödja och skapa förutsättningar för en god folkhälsoutveckling.

Flera olika faktorer påverkar folkhälsan

Folkhälsa är ett mått på det allmänna hälsotillståndet i befolkningen och beror på många olika faktorer. Det kan handla om invånarnas livsvillkor, sociala situation, levnadsvanor och den fysiska miljön. En del faktorer kan individen själv påverka medan andra är svåra, eller rent av omöjliga, att förändra.

Kommunens folkhälsoarbete syftar till att genom generella insatser främja hälsa och förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa.

Kommunen har ett folkhälsoprogram

Kommunen har tagit fram ett folkhälsoprogram. Programmet ska vara ett stöd för kommunen att bidra till en god folkhälsoutveckling i Upplands Väsby.

Folkhälsoprogram 2018-2020, populärversion

Barn och ungdomar är särskilt prioriterade

Målgruppen för folkhälsoprogrammet är alla som bor och verkar i Upplands Väsby. Barn och ungdomar är en särskild prioriterad grupp.

Sex målområden

Utifrån de nationella målområdena har Upplands Väsby kommun valt att prioritera sex mål:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället.
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar.
 3. Barn och ungas uppväxtvillkor.
 4. Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet.
 5. Fysisk aktivitet och goda matvanor.
 6. Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Strategier för att nå målet:

 • Stimulera till ökad delaktighet och inflytande i samhället för både barn och vuxna.
 • Stimulera intresset för att delta i allmänna val.
 • Erbjuda viktig samhällsinformation på flera språk.

Upplands Väsby kommun deltar i ett regionalt och nationellt nätverk för barn och ungas rättigheter.

Upplands Väsby har sedan tio år tillbaka forumet Ung i Väsby. Medborgardialoger är väl utvecklade i kommunen.

Information om Ung i Väsby

Både kultur - och föreningsliv är rikt i kommunen.

Strategier för att nå målet:

 • Vidta åtgärder så att andelen kommuninvånare som känner sig trygga ökar.
 • Verka för ökad jämlikhet i hälsa, särskilt beaktas minoriteters utsatthet.
 • Verka för jämställställhet mellan kvinnor och män inom alla samhällsområden.
 • Vidta åtgärder för att öka andelen elever som går ut grundskolan med godkänt i samtliga ämnen.
 • Vidta åtgärder för att öka andelen elever som fullföljer gymnasiestudierna.
 • Vidta åtgärder för att öka andelen personer med egen försörjning.

En grund för goda levnadsförhållanden och att minska skillnader i ohälsa är att elever går ut grundskolan med fullständiga betyg. Kommunen har under flera års tid kraftsamlat för att studieresultaten ska öka i kommunen. Resultaten har höjts både 2017 och 2018.

Strategier för att nå målet:

 • När kommunen fattar beslut ska barns och ungdomars behov och intressen tillvaratas i enlighet med barnkonventionens intentioner.
 • Erbjuda stöd i föräldrarollen.
 • Erbjuda stöd som främjar barns och ungdomars psykiska hälsa.
 • Vidta åtgärder för att motverka utanförskap och segregation.

I Upplands Väsby erbjuder vi flera olika föräldragrupper. Grupperna vänder sig till alla föräldrar som vill ha stöd i sitt föräldraskap. Vi erbjuder också individuella samtal.

Information om föräldrastöd

Barnperspektivet skall genomsyra all verksamhet. Kommunstyrelsen fastställde 2014 att barn och ungdomars perspektiv ska säkerställas i ärendehandläggningen.

Barns rättigheter - Barnchecklistan i Upplands Väsby kommun

Strategier för att nå målet:

 • Den enskilde ska erbjudas adekvat stöd för att kunna bo kvar i sin egen bostad, men även stöd och rådgivning för att vid behov kunna flytta till en bättre anpassad bostad.
 • Främja och uppmuntra till aktivitet för såväl kropp som själ.
 • Stödja utvecklingen av sociala träffpunkter för social gemenskap och delaktighet i syfte att skapa känsla av sammanhang och meningsfullhet och därmed minska isolering och ensamhet.

Information om stöd till äldre

Strategier för att nå målet:

 • Den fysiska miljön ska vara säker och uppmuntra till fysisk aktivitet och vardagsmotion för barn, vuxna och äldre.
 • Bidra till att kunskaperna om sambandet mellan matvanor och hälsa ökar.
 • Följa det måltidspolitiska programmet.

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby 2018-2020

Strategier för att nå målet:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, dopningsmedel, narkotika ska succesivt minska.
 • Kvinnor och män, flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika och dopningsmedel ska minska.

Upplands Väsbys handlingsplan för ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) förebyggande arbete


Folkhälsorapport

Kommunen tog 2017 fram en folkhälsorapport som ger en bild av hälsoläget i Väsby. Rapporten har legat till grund för kommunens folkhälsoprogram.

Folkhälsorapport 2017 för befolkningen i Upplands Väsby kommun

Senast uppdaterad: 4 maj 2020