Ung i Väsby

Ung i Väsby är ett årligt demokrati- och dialogforum för kommunens ungdomar i årskurs 7–9. Syftet med Ung i Väsby är att öka ungdomarnas intresse för politik, samt att erbjuda en kontaktyta mellan ungdomar och politiker.

Dialogforum år 2022

Ung i Väsby arrangeras fredagen den 25 mars. Inbjudna är elevråden för årskurs 7 - 9 från samtliga grundskolor i Upplands Väsby och politiker från varje lokalt parti (styrande och oppositionen). Dessutom medverkar tjänstepersoner från olika verksamheter och skolpersonal.

Tema

Temat 2022 är: Valår
Kopplat till temat utgår vi från fyra globala mål inom Agenda 2030 i samtalen.

  • God utbildning för alla
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringar

Ung i Väsby 2019 arrangerades fredag 25 oktober. Cirka 70 deltagare var på plats. Elevråd från Väsbys grundskolor årskurs 7-9 diskuterade frågor som rörde klimatpåverkan med kommunens politiker. Både tjänstepersoner och skolpersonal fanns även på plats under diskussionerna. Ung i Väsby avslutades med en paneldiskussion där politikerna fick svara på frågor om hur just deras parti jobbar med specifika områden som rör klimatpåverkan.

Sammanställning Ung i Väsby 2019 Pdf, 428 kB.

Genom Ung i Väsby vill kommunen öka ungdomars intresse för olika samhällsfrågor och ge dem kunskap om hur de kan påverka i sin hemkommun.

En projektgrupp med elever från kommunens skolor planerar och genomför forumet Ung i Väsby tillsammans med projektledare från kommunen. Ungdomarna styr samtalen, bestämmer innehållet och upplägget för dagen och politiker och tjänstemän lyssnar.

Årligt arrangemang med många deltagare

År 2003 ägde det första Ung i Väsby rum och 27 ungdomar deltog. Vid 2016 års Ung i Väsby deltog över 150 elever. Metoden har nästan alla år varit ett öppet forum men under senare år har frågorna samlas in i förväg och riktas mot ett särskilt tema. De senaste åren har även ett mindre Ung i Väsby hållits för särskolan i Väsby.

Konkreta resultat

  • Vissa förbättringar har gjorts i kommunens skolor och 2008 fick ungdomarna i Väsby ett nattcafé.
  • Nio medborgarförslag har lämnats in till kommunens politiker, varav ett fått ett positivt svar.
  • Resultatet av 2013 års forum blev en parkourbana som byggdes på Torget i juni 2013, fyra månader efter att förslaget togs fram under Ung i Väsby.
  • Under 2014 års forum som handlade om kommunens översiktsplan fick samhällsplanerarna in ett stort underlag om barn och ungas framtidsvisioner. Det har hjälpt kommunen att planera en bättre stad för barn och unga.
  • Efter 2016 års forum har trygghetsvandringar genomförts i områden som ungdomarna pekat ut som otrygga och vissa planer på att genomföra självförsvarskurser i några skolor finns.
  • 2017 - Vad har hänt efter Ung i Väsby 2017? Pdf, 1 MB.
Senast uppdaterad: 7 december 2022