Förskoleklass

Väsby skolas förskoleklasser vill ge ditt barn en mjuk och trygg övergång från förskola till grundskola. Vi har en röd tråd genom hela vår verksamhet, från förskoleklass till och med årskurs 9. Verksamheten bygger bland annat på att skapa ett öppet och tolerant klimat där alla får möjlighet att utvecklas.

Det är viktigt att barnen får träna på att lyssna, visa hänsyn, ta ansvar, utveckla tillit till sin egen förmåga samt ta tillvara sin nyfikenhet och lust att lära. Det gör vi bland annat genom att låta lek och lärande gå hand i hand så barnen lär sig bli självständiga men även att kunna arbeta i större grupp.

Vi arbetar målmedvetet med ljudlekar, rim och ramsor, men även med att konkretisera ord och meningar för att utveckla barnens tal- och skriftspråk.

Mycket tid ägnas också åt att träna turtagning och samarbete liksom att skapa, undersöka, upptäcka, bygga och konstruera. Här kommer även matematiken in för att till exempel beskriva omvärlden och träna logiskt tänkande.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024