Kontor och förvaltningar

De politiska beslutsorganen har tjänstepersoner som stöd för sitt arbete. Tjänstepersonerna är organiserade i kontor under de olika nämnderna och utskotten. Kontorens uppgifter är att bereda ärenden inför beslut och att verkställa fattade beslut.

Leds av: Regina Kevius, kommundirektör.

Kommunledningskontoret leder och stödjer kommunens verksamheter på övergripande nivå samt tillgodoser stödfunktioner inom specifika områden. På kommunledningskontoret finns avdelningarna/enheterna:

 • Ekonomi & digitalisering
  Leds av: Derk de Beer, ekonomi- och digitaliseringsdirektör
 • Kommunikation & HR
  Leds av: Karin Hallgren, kommunikations- och HR-direktör
 • Näringsliv
  Leds av: Per-Ola Lindahl, näringslivschef
 • Kansli
  Leds av: Filip Olma, kanslichef
 • Stab (ledningsstöd samt social- och ekologisk hållbarhet)
  Leds av: Sofia Spolander, stabschef
 • Juridik och säkerhet
  Leds av: Mats Johansson, säkerhetschef

Kommunledningskontoret är förvaltning för kommunstyrelsen samt dess utskott och råd.

Kommunstyrelsen

Leds av: Mikael Rångeby, samhällsbyggnadschef.

Kontoret för samhällsbyggnad ska stärka en sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess som på bästa möjliga sätt kan stödja utvecklingen av kommunen.

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar bland annat för:

 • kommunens övergripande planeringsfrågor
 • regionala utvecklingsfrågor
 • mark- och exploateringsfrågor
 • gator, vägar och gatubelysning
 • trafiksäkerhet och parkeringsövervakning
 • vatten och avlopp
 • avfallshantering.

Kontoret för samhällsbyggnad är förvaltning för kommunstyrelsen och för kommunstyrelseutskotten för teknik och fastighet samt miljö- och planfrågor.

Kommunstyrelsen

Leds av Maria Röstberg, kultur- och fritidschef.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag är att främja meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för Väsbyborna.

Kultur- och fritidskontoret ansvarar för:

 • bibliotek
 • kulturskola
 • Vikingagården Gunnes gård
 • idrotts- och friluftsanläggningar
 • allmänkultur
 • Messingen

Kontoret är också kontaktyta för många av kommunens föreningar.

Kultur- och fritidsnämnden

Leds av: Kennet Fredriksson, bygg- och miljöchef

Bygg- och miljökontoret ansvarar för kommunens MBK-verksamhet, hanterar bygglovsprocessen och utövar tillsyn enligt bland annat miljöbalken.

Bygg- och miljökontoret ansvarar för:

 • tillsyn
 • tillståndsgivning
 • miljöövervakning
 • bygglov, marklov och rivningslov
 • kartproduktion

Bygg- och miljökontoret är förvaltning för bygg- och miljönämnden (BMN).

Bygg- och miljönämnden

Leds av: Magnus Lublin, socialchef.

Social- och omsorgskontoret ansvarar bland annat för frågor om:

 • ekonomiskt bistånd
 • äldreomsorg
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • arbetsmarknadsinsatser
 • flykting- och integrationsfrågor.

Social- och omsorgskontoret är förvaltning för omsorgsnämnden, socialnämnden och nämnden för familjerättsliga frågor.

Omsorgsnämnden

Socialnämnden

Nämnden för familjerättsliga frågor

Leds av: Astrid Täfvander, utbildningschef.

Utbildningskontoret ansvarar för att barn och unga i Väsby får utbildning efter sina förutsättningar.

Kontorets ansvarsområden är:

 • förskola
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • grundsärskola
 • gymnasiesärskola
 • bistånd i form av barnomsorg
 • kommunal vuxenutbildning
 • undervisning i svenska för invandrare.

Utbildningskontoret är förvaltning för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden

Kontakta personer eller verksamheter i kommunen

För kontaktuppgifter till personer eller verksamheter i kommunen vänder du dig till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakt

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020