Elevråd och föräldraråd

Här hittar du information om hur du som förälder och elev kan vara med och påverka skolans utveckling genom elevråd samt föräldraråd.

En gång i månaden möts Breddenskolans elevrepresentanter till elevråd under ledning av två pedagoger på skolan.

Varje klass har sitt klassråd som utsett sin representant till elevrådet.

 

Vad är syftet med elevrådet?

Syftet med elevrådet är att skolan ska skapa möjlighet till samtal och förbättring av utbildning samt kvalitet. Elevrådet ska ge eleverna möjlighet att i demokratiska processer vara delaktiga, påverka och ta ansvar.

 

Vad hanteras i elevrådet?

Ärenden som tas upp rör gemensamma frågor för skolan från klassråden till elevrådet. De frågor som hanteras handlar om värdegrund, utbildning, undervisning och skolmat. Även förslag på gemensamma aktiviteter för att nå utbildningsmålen samt skapa en trygg och trivsam skola hanteras i elevrådet.

 

Elevrådet skriver minnesanteckningar som presenteras för resten av klassen på klassråden.

Breddenskolans föräldraråd träffas 3 gånger varje termin.

Föräldrarådet är ett forum för dialog. De frågor som tas upp från skolan eller från klassrepresentanter ger skolan möjlighet att skapa delaktighet, samsyn och utveckling av kvalitet. I föräldrarådet tas inte frågor om enskilda lärare, klasser eller elever upp.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024