Vision och mål

Vår vision är att Väsby Entré ska utvecklas till en stark mötesplats som gör avtryck på den som passerar, besöker, arbetar eller bor i Väsby.

Bild

Flygfoto: Bergslagsbild AB

Vision Väsby Entré 2040

Väsby Entré är och ska även i framtiden vara navet i Upplands Väsby kommun. Väsby Entré blir en ny stadsdel i Väsby och blir ännu mer än i dag ett centrum för resande, kunskap, kultur och näringsliv i den moderna småstaden. Det blir den självklara mötesplatsen för väsbyborna, regionala besökare och internationella gäster och en språngbräda till lokala, regionala och internationella in- och utblickar.

Väsby station används redan i dag av 24 000 tåg- och bussresenärer dagligen. Antalet resenärer kommer att öka kraftigt med ökat antal boende och arbetande i kommunen och en successiv övergång från bil till kollektiva färdmedel.

En plats för nya och befintliga värden

En trygg, vanlig och öppen plats att bo, leva och verka i med en mångfald av folkliv, företag, välfärds- och kommersiell service samt verksamheter inom kunskap, kultur och fritid. I Väsby Entré kommer det att finnas värdefulla gröna och blå kvaliteter med fornlämningar, Väsbyån, Järnvägsparken och härlig natur.

Arbetet med att förnya stationsområdet började i denna omgång på 1990-talet. I december 2015 invigdes det senaste tillskottet, Messingens scenrum, som gav platsen nya möjligheter till upplevelser. Framtidens Väsby Entré skapar nya värden och förstärker befintliga.

Skapa en ny stadsdel och utveckla stationsområdet till en av kommunens bärande centrumpunkter.

Väsby tar sitt ansvar i regionen. Stockholmsregionen har uttalade mål om framsynt tillväxt som ska vara hållbar i alla avseenden: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Väsby ligger centralt i den norra regiondelen och har därmed en nyckelroll. Väsby medverkar till att de regionala målen infrias genom sina pågående utvecklingsprojekt inom bostadsbyggande, arkitektur, infrastruktur, näringsliv och utbildning. Ett av projekten är Väsby Entré. 

Väsby station med 15 000 dagligen av- och påstigande tågpassagerare och 9 000 busspassagerare ska stärkas som regional och lokal bytespunkt. Stationen ska utformas för en framtida utökad kollektivtrafik med nya tåg- och bussförbindelser med möjlighet för såväl pendel- som regionaltåg att stanna i Väsby. Stationen ska vara en säker, trygg och effektiv bytespunkt som är attraktiv för resenären – en station med mervärde. Väsby Entré ska vara en av kommunens portar och tydligt visa Väsbys identitet och kvalitet.

Väsby Entré ska utvecklas till en tät och funktionsblandad stadsdel med god arkitektur som binder samman Runby med centrala Väsby. Området ska innehålla en hög andel bostäder samt lokaler för kontor, handel och andra verksamheter.

Väsby Entré ska vara en stark mötesplats för både invånare och besökare. Väsby Entré ska präglas av god stadsmiljö som bygger på idén att stadslivet sker i det offentliga rummet – gator, torg och parker – med medvetet utformade och kontinuerligt sammanhängande utblickar och stråk. Kommersiella lokaler tillsammans med resefunktioner, kultur, skola, bostäder med mera ska bidra till att göra stadsmiljön levande, intressant och rik på upplevelser.

Tillgänglighet till och i Väsby Entré ska vara god med bra förbindelser för gående, cykel, kollektivtrafik och bil. Tydliga och gena gång- och cykelstråk till och från stationen samt över järnvägen ska knyta ihop den västra sidan med den östra. Passagerna över järnvägen ska bli attraktiva och reducera järnvägens barriäreffekt. Rekreationsstråken/upplevelsestråken som löper på båda sidor om järnvägen ska integreras i den nya stadsdelen.

Väsby Entré ska bidra till en hållbar regional och lokal utveckling, socialt, ekologiskt, fysiskt och ekonomiskt, genom en tät och funktionsblandad stadsdel i kollektivtrafiknära läge. Utifrån de förutsättningar som platsen medför, exempelvis den livgivande men också störande Ostkustbanan, skapas en bra stads- och boendemiljö.

Väsby Entré ska ge förutsättningar för flexibla stads- och bebyggelsestrukturer som tål att förändras och utvecklas på längre sikt. Väsby Entré ska ha en hög ambition vad gällande hållbar stadsutveckling bland annat genom att eftersträva att forma en klimatanpassad stadsdel där grön- och blåstruktur tas tillvara och utvecklas och där en miljövänlig byggnadsstandard föredras. Väsby Entré ska vara ekonomiskt realistiskt för såväl offentliga som privata intressen.


Senast uppdaterad: 13 februari 2024