Undervisning

Undervisningen på Väsby Nya Gymnasium präglas av engagemang, IT-resurser och en stark förankring i pedagogisk forskning.

Att utveckla nya kunskaper effektivt kräver skickliga lärare som ser vad du som elev kan och som utmanar, förklarar och stöttar på rätt nivå. Det handlar också om tid till eget arbete och eftertanke, enskilt och tillsammans med andra.

Vi erbjuder en undervisning som vilar på lärarnas goda kompetens, tydliga och genomtänkta instruktioner, förklaringar och uppgifter.

Möjlighet för dig att fördjupa dina kunskaper

Vi ger också dig som elev möjlighet att fördjupa dina kunskaper och sätta in dem i ett större sammanhang. Exempel på det är genom seminarier där elever, lärare och inbjudna representanter för samhället utanför skolan tillsammans samtalar om aktuellt ämne.

Utveckla och anpassa undervisning

Vi arbetar ständigt med att utveckla och anpassa undervisningen. En del av detta är att hitta de former som fungerar bäst för varje klass och individ. En annan är att experimentera med hur lokalerna och de goda IT-resurserna utnyttjas på bästa sätt.

Skolan genomför också särskilda utvecklingssatsningar inom områden som vi betraktar som särskilt prioriterade, exempelvis IT, samtalspedagogik och ett normkritiskt arbetssätt.

Sammanfattning av bedömningspolicy:

  • Examinationer under kursens gång får i normalfallet inte göras om eller skrivas i efterhand.
  • Inlämningstider ska hållas.
  • Betyg sätts på de kunskaper eleven har visat.
  • Läraren avgör om betygsunderlaget är tillräckligt eller måste kompletteras.
  • Komplettering vägs samman med alla insatser en elev gjort under kursens gång.

Syfte

Betygssättning är en myndighetsuppgift. För att stödja en likvärdig och rättvis bedömning av elever har Väsby Nya Gymnasium en gemensam bedömningspolicy.

Bedömningspolicyn syftar till att uppmuntra en kontinuerlig och varierad bedömning av elevers kunskapsutveckling. Provmängden minskas genom att omprov normalt inte erbjuds, därigenom minskas arbetsbelastningen för alla. Tydlighet skapar en trygghet som ger bättre resultat.

Allmänt om bedömningsformer

Oavsett vilken bedömningsform som väljs ska eleverna upplysas om vilka kunskapskrav som prövas vid det aktuella tillfället. Det är också angeläget att eleverna görs medvetna om att betygsättningen inte endast baseras på enskilda examinationstillfällen, såsom prov, utan också avspeglar de kunskaper som uppvisats i andra sammanhang, såsom under klassrumsdiskussioner, laborationer etcetera.

 

Läraren ska vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs samt allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper (Gy 11). Endast om läraren på grund av en elevens frånvaro saknar underlag för bedömning ska betyg inte sättas.

Examinationer

Inlämningstider ska hållas. För sent inlämnade uppgifter bedöms endast i undantagsfall, om läraren får tid över för rättning och bedömningsunderlaget i övrigt inte räcker till för att sätta betyg. I första hand ska läraren i sådana fall dock ersätta uppgiften med en alternativ uppgift, som emellertid kan vara av likartad karaktär.

Som examinationsformer används exempelvis prov, inlämningsuppgifter, lektionsaktiviteter, seminarier, redovisningar, rollspel, utställningar och mediala presentationer. Formerna ska i möjligaste mån varieras; en enda examinationsform, exempelvis skriftliga prov, bör inte utgöra det enda betygsunderlaget.

Komplettering

Läraren ansvarar för att eleven fortlöpande under kursens gång ges information om kursläget och resultatet från olika examinationer via Skolportalen. Där anges också vad elever som inte uppnått examinationsmålen behöver göra för att göra detta. Eleven kontaktar läraren vid oklarheter.

 

Skolan erbjuder två gemensamma efterprovstillfällen varje termin, riktade till elever som på grund av giltig frånvaro missat maximalt två ordinarie provtillfällen. Dessa provtillfällen kan i undantagsfall också erbjudas elever som varit närvarande vid ordinarie provtillfälle om betygsunderlaget i övrigt inte räcker till för att sätta betyg; läraren avgör om komplettering krävs.

Fusk

Elev som fuskat vid examination får F på denna. Fusk rapporteras till rektor som ger eleven en skriftlig varning. Elevens samtliga lärare informeras om fusket. Övrigt betygsunderlag granskas av dessa för eventuell omvärdering. Komplettering för bristande betygsunderlag på grund av fusk erbjuds endast vid risk för F. Upprepat fusk leder till avstängning efter beslut av rektor.

Alla elever som går ett nationellt program på VNG får låna en dator under studietiden. Alla rum är utrustade med trådlöst nätverk och projektorer.

Information om Datorer och IT hittar du i Elevhandboken Pdf, 490 kB.

Gymnasiestudier ställer höga krav på självständighet, god planering och studieteknik. Det hör därför till det första du bör lära dig. Gör du det kommer du att lära dig mer, samtidigt som du känner mindre stress och får mer tid över till annat. Hur du bör studera varierar till viss del mellan olika ämnen och uppgifter, men det går ändå att ge en hel del allmänna tips. Eftersom jag som har skrivit denna text (Albin Gripe) är historia- och samhällskunskapslärare utgår råden dock mer från den typen av ämnen.

Utnyttja lektionerna

För att lyckas väl i dina studier kommer du att behöva ägna tid åt att plugga efter skoltid. Att räkna med att du hinner göra merparten av allt skolarbete utanför skolan är dock antagligen ett misstag. Sannolikheten är stor att du inte orkar lägga den tid som krävs när du väl är hemma. Du kommer heller inte att kunna få den hjälp från läraren som du kanske hade behövt, vilket leder till att du lär dig mindre. Se därför till att utnyttja lektionerna och tiden i skolan så effektivt som möjligt, så får du tid till annat när skoldagen väl är slut.

Planera dina studier och skapa regler för dig själv

Skapa dig en bild av vad du behöver göra och planera in när du ska göra det. Ett råd är att dela upp studierna så att du pluggar ungefär lika länge varje dag, även om du har en förhållandevis lugn vecka utan större inlämningar, prov eller liknande. På så sätt slipper du panikplugga och lär dig bättre.

Bestäm också var du ska plugga. Antagligen är du effektivare om du stannar kvar i skolan eller på biblioteket än om du sitter hemma, där du nog har mer annat som distraherar dig. Pröva gärna att sätta upp regler för dig själv, såsom att du inte får gå hem och spela datorspel eller använda facebook förrän du pluggat en viss tid eller gjort ett visst antal uppgifter.

Börja i tid

Vänta inte med uppgifter utan gör det till en vana att ägna tid åt dem direkt när du får dem. Se till att du har förstått instruktionerna och koll på hur du ska göra och ungefär hur lång tid det kommer att ta. Då kommer du också att upptäcka i tid om du behöver fråga läraren om något som rör uppgiften. Det kommer även att starta tankeprocesser som gör det lättare för dig att genomföra uppgiften nästa gång du tar itu med den.

Ta pauser

Det är viktigt att du tillåter dig själv att ta pauser. Både för att orka behålla fokus och för att belöna dig själv. Var dock noga med att inte låta pauserna ta mer tid än själva studierna. Ett tips är att bestämma på förhand när du ska ta paus och hur lång paus du ska ta.

Följ instruktionerna och bli medveten om bedömningskriterierna

Det är alltid positivt att lära sig nya saker. För att nå höga betyg bör du dock fokusera på de kunskaper som hör till kursens mål. Se till att du är väl insatt i vilka kunskaper du kommer att bedömas på och ansträng dig för att visa att du har dessa. Enklaste sättet är att vara noggrann med att följa lärarens instruktioner och att alltid ta hänsyn till de bedömningskriterier och den feedback du får. — Tveka inte att fråga läraren om du känner dig osäker!

Skapa dig överblick över det du ska plugga på

Börja alltid med att skapa dig en överblick över det du studerar genom att skumma igenom det material du har fått att läsa på. Lägg märke till rubrikerna och sådant som lyfts fram speciellt i texten, genom exempelvis markeringar eller illustrationer. Fundera särskilt över var du kan tänkas finna svaren på frågeställningar du har fått av din lärare.

Fokusera på att förstå, strukturera och analysera

För att plugga rätt måste du ha en god uppfattning om vad för sorts kunskap det är du ska utveckla/lära dig och redovisa för din lärare. Många gör misstaget att tro att inlärning bara handlar om att kunna återge information, och försöker därför att memorera det läraren sagt eller vad som står i en text på samma sätt som om orden saknade mening. Det är dock aldrig det som är syftet. Även om fakta är grunden för den mesta av all kunskap är det först när den sätts in i ett större sammanhang som den blir betydelsefull. På motsvarande sätt saknar allmänna resonemang och teorier mening om de inte kan förtydligas genom mer konkreta exempel. Ägna därför tid åt att göra detta.

 

En viktig grundregel är att det nästan aldrig är detaljerna som är det viktigaste i ett resonemang (exempelvis i ett kapitel i en lärobok). Det du bör fokusera på är istället poängerna författaren eller läraren vill få fram, innebörden av viktiga begrepp och sambanden mellan olika begrepp och mellan olika fakta och påståenden. Strävar du efter höga betyg bör du även försöka dra egna slutsatser av det du får reda på. Fundera också över om det du läst eller hört väcker frågor som kan uppfattas som intressanta. Om du gör allt detta kommer du helt säkert att nå högre studieresultat än annars. Du kommer även ha övat dig i att tänka, istället för att bara minnas!

Använd hjälpmedel, anteckningar och bilder

De flesta behöver göra mer än att bara läsa, lyssna eller se för att lära sig effektivt. Ett viktigt råd är att ta ställning till vad som är viktigt och sedan strukturera och lyfta fram detta. Ett enkelt tips är att stryka under viktiga stycken i texter du läser (med blyerts eller på datorn) och/eller att bearbeta innehållet i form av anteckningar och sammanfattningar.

 

Vissa får ut mycket av att göra mindmaps/tankekartor, vilket både kan göras med papper och penna och på datorn med hjälp av exempelvis Freemind. Tycker du att det är tungt att behöva skriva hela tiden kan du också ta hjälp av datorns eller mobilens röstinspelare för att göra anteckningar. Har du svårt att skriva- och läsa är det dock fortfarande mycket viktigt att du ändå tränar på detta.

Kontrollera vad du kan

Det är ett vanligt misstag att tro att man kan något tillräckligt bra bara för att man känner igen något man hör eller läser. Nöj dig inte med detta utan förhör dig själv genom att förklara med dina egna ord och exempel. Enklaste sättet är att ta hjälp av någon annan.

Ta hjälp av varandra

Forskning visar att man i allmänhet lär sig bättre om man pluggar tillsammans med andra. Dels blir det roligare, dels lär man sig genom att förklara för varandra och ta del av andras förklaringar.

Ta hjälp av läraren

Läraren finns för dig och vill inget hellre än att du ska lyckas väl i dina studier. Lyssna noggrant på din lärares förklaringar och ställ följdfrågor, be om hjälp när du känner att du behöver det och se till att du utnyttjar de möjligheter till feedback som du får.

Ge inte upp

Det kan ibland kännas svårt eller tråkigt att plugga. Kanske lär du dig inte det du vill så bra som du vill, kanske vill du hellre göra något helt annat. Det är då viktigt att du inte ger upp. Sätt istället upp lättare mål, och försök att tänka långsiktig. Det du lär dig nu kommer du förhoppningsvis ha nytta av i framtiden. Även om du inte når de betyg du hoppats på direkt kommer du att bli allt bättre på att studera och tänka i allmänhet om du övar på det, och det kommer i sin tur antagligen att leda till högre studieresultat framöver.

Glöm för all del inte att ha förbaskat roligt också. Skolan är inte allt och ibland... bara ibland... kan en stunds datorspelande eller en tur på stan vara precis det som krävs för att få tillbaka orken och motivationen.

Förutsättningar för att lyckas i dina studier Pdf, 200 kB.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024