Om oss

Väsby Stöd och Omsorg är en kommunal utförare som vänder sig till medborgare i alla åldrar med rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Verksamheterna präglas av helhetssyn, flexibilitet, kvalitet och respekt för den enskilde. Vår vision är att varje enskild individ ska känna livsglädje.

Gemensam värdegrund

Vår värdegrund vilar på att alla medarbetare arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, det innebär att vi möter våra kunder med fokus på deras behov, förmågor, styrkor och intressen.

Alla ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden, med tillgång till en aktiv och meningsfull tillvaro. Vi ger stöd till delaktighet i samhällslivet och gemenskap med andra på egna villkor.

Kvalitetsarbete pågår ständigt

Vårt kvalitetsarbete har Socialstyrelsens anvisningar som grund och Väsby Stöd och Omsorg har ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.

Våra verksamheter deltar i projekt med Forskning och Utveckling (FoU). Syftet är att få forskning och praktik att samverka.

Vi välkomnar dina synpunkter och strävar efter att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 18 december 2023