• Startsida
  • / Ja till att riva gamla Medborgarhuset

Ja till att riva gamla Medborgarhuset

Upplands Väsby kommun säger ja till att riva före detta Medborgarhuset på Centralvägen 9. Under tiden pågår en process om detaljerna kring omvandlingen av kvarteret.

Beskriv bilden för någon som inte kan se. Informera om det relevanta och informationsbärande.

Dubbelklicka för att ändra (ändras under fliken "texter". Glöm inte alt-text) | Bildtext - skriv alltid källan exempel: Foto: Mostphotos

Beslutet är ett viktigt steg i processen att skapa ett nytt kvarter av före detta Medborgarhuset som byggdes i början av 1960-talet.

Vad händer med Medborgarhuset? När ska det rivas? Det är exempel på frågor jag får från Väsbyborna. Beslutet i bygg- och miljönämnden gör det möjligt att riva huset. Samtidigt öppnar vi dörren för att bygga ett nytt bibliotek och bostäder i ett attraktivt läge, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Medborgarhuset invigdes 1962. Många olika verksamheter har bedrivits där genom åren, men sedan 2018 står huset tomt. Fastigheten ägs av kommunala fastighetsbolaget Väsbyhem som i dialog med kommunen planerar för att utveckla tomten med ett nytt flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen.

Utredning pågår

Sedan tidigare pågår en detaljplaneprocess där kommunen i samråd med Väsbyhem och andra intressenter ska bestämma hur kvarteret ska utformas. I planarbetet ingår att samla berättelser från medborgare om Medborgarhusets historia, samt utreda om byggnadsdelar från huset kan bevaras och återanvändas i en ny konstruktion.

Eventuell flytt av biblioteket

Förutom utredningen av ett nytt flerbostadshus finns det en dialog om att utveckla intilliggande Elis park och Björkvallatorget. Detaljplanen ska också utreda möjligheten till en flytt av biblioteket till nya lokaler vid platsen för gamla Medborgarhuset.

Utgångspunkten för det pågående detaljplanearbetet är att kvarteret ska bidra till en sammanhållen central gata med en levande bottenvåning. Den nya bebyggelsen ska komplettera den som redan finns i närområdet och på ett bättre sätt knyta ihop stråket mellan järnvägsstationen och Väsby centrum. Mer om innehållet och hur det i detalj kommer att se ut på platsen vet vi närmare då detaljplaneprocessen landar i ett förslag under 2024, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

Fakta: Vad händer nu?

Bygg- och miljönämndens beslut om rivningslov delges till sökande och berörda sakägare. Om inget överklagande till kommunen sker inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft. Därefter kan fastighetsägaren få startbesked och påbörja rivningen av byggnaden.

Den pågående utredningen av detaljplanen beräknas gå ut på samråd under 2024. Då blir det också möjligt för allmänheten att tycka till om förslaget. Efter beaktande av inkomna synpunkter och eventuella revideringar tas detaljplanen upp för antagande i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023