• Startsida
  • / Ja till regional expresslinje för jobbpendlare

Ja till regional expresslinje för jobbpendlare

Upplands Väsby kommun ställer sig bakom målet att skapa en regional expressbusslinje mellan Upplands Väsby, Vallentuna och Arninge i Täby kommun. Målsättningen är att avlasta vägnätet i regionen och minska restiden för arbetspendlare.

En röd SL-buss passerar vid Järnvägsparken och stationsområdet i Väsby.

Upplands Väsby kommun jobbar för att skapa en expressbusslinje på sträckan Upplands Väsby, Vallentuna och Arninge. På bilden passerar en SL-buss vid Järnvägsparken och stationsområdet i Väsby. Foto: Ann-Sofie Crona, Upplands Väsby kommun

Avsiktsförklaringen som godkänts av kommunstyrelsen innebär starten för ett flerårigt arbete mellan flera aktörer i regionen och med målet att förbättra trafikläget för arbetspendlare och alla andra resenärer.

En utredning av en regional expressbuss i tvärgående linje har funnits med i kommunens långsiktiga planering sedan ett antal år tillbaka.

Pendlingsmöjligheterna behöver utvecklas i hela regionen. Regionala linjer ska vara snabba, ha hög kapacitet och vara ett attraktivt alternativ för att resa i regionen. Även om målet är långt bort är jag tacksam att vi har tagit detta viktiga steg, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Kommunens avsiktsförklaring hänger ihop med det stora projekt som trafikförvaltningen i Region Stockholm driver tillsammans med Trafikverket om expressbussar 2030. Bland visionerna finns en tvärgående expressbusslinje mellan Upplands Väsby – Vallentuna – Arninge.

Den framtida tvärgående linjen bedöms utgöra en viktig förbindelse i stomnätet; restider kortas mellan Arninge och Arlanda, via byte till tåg i Väsby. Eftersom förbindelsen är tänkt att nå ända till Arninge i nordöstra delen av Täby kommun så skapas även kopplingar från Vaxholm, Österåker och Norrtälje mot Upplands Väsby.

För kommunen innebär avsiktsförklaringen ett åtagande att förbättra framkomligheten på de vägsträckor som ryms inom Upplands Väsby kommun. Tillsammans med övriga parter finns det en plan för att samordna åtgärder och verka för att expressbusslinjen ska vara på plats före år 2030.

Kommunens näringslivschef, Per-Ola Lindahl, tror att expressbusslinjen kommer att få stor betydelse för näringslivet i såväl Väsby som övriga regionen.

Linjen förväntas nå ett stort resande bland arbetspendlare och skapa förutsättningar för andra resmönster, minska personbiltrafiken på vägarna och göra det enklare att resa tvärregionalt. Det har vi och hela regionen allt att vinna på.

Planeringen är ännu i ett tidigt skede och mer exakta beräkningar av kostnaderna kommer att ske längre fram. Kommunen har i projektet möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering med upp till 50 procent för åtgärder på det kommunala vägnätet.

Fakta om expressbusslinjen och planerade åtgärder

Expressbussarna är de blå bussar som i dag trafikerar ett antal linjer över större avstånd i länet. Trafiken ska kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet, tydlighet och pålitlighet. Expressbussarna har längre mellan hållplatser, rakare lin­jedragningar och ska inte drabbas av trängsel i vägnätet. För att åstadkomma detta krävs att man gör om vissa delar av vägnätet. Planerade åtgärder i Väsby:

  • Korsningen Optimusvägen/Centralvägen – utforma korsningen för god framkomlighet med svängande buss
  • Optimusvägen – gatuutformning som medger expressbusstandard
  • Hållplats Optimusvägen – hållplatsutformning som medger expressbusstandard
  • Smedbyslingan mellan Mälarvägen-Smedbyvägen – utforma för ökad framkomlighet för buss och ökad trafiksäkerhet i korsningspunkt
  • Mälarvägen – signalanläggningar ses över för att öka framkomlighet för buss
Senast uppdaterad: 6 december 2023