• Startsida
  • / Kräsen insekt i Väsby vittnar om rik biologisk mångfald

Kräsen insekt i Väsby vittnar om rik biologisk mångfald

Den bredbandade ekbarkbocken trivs i Väsby. Nu har den för andra året i rad konstaterats i kommunen. Den sällsynta insektens fortlevnad ger en signal om att kommunens skötsel av ekträd gynnar den biologiska mångfalden.

Svartgul bredbandad ekbarkbock på äventyr i Väsby.

Den bredbandade ekbarkbocken på äventyr i Upplands Väsby. Foto: Håkan Tilling

Upplands Väsbys miljöer med gamla ekar är värdefulla för den biologiska mångfalden. Bara ett enda ekträd kan ge livsmiljö åt 1 500 insekter.

Ekträd är ljuskrävande och ju mer ljus, desto mer lockande blir barken som hemvist för insekter av olika slag. Nu har den sällsynta insekten bredbandad ekbarkbock observerats för andra året i rad i Väsby.

Länsstyrelsens inventering och upptäckt av insekten både 2022 och 2023 visar att kommunen har flera mycket värdefulla miljöer med ekträd som gynnar den biologiska mångfalden. Den visar också hur viktigt samarbetet är mellan markägare och kommunen för att vårda dessa miljöer för framtida generationer, säger Margareta Hamark (L) som är ordförande i kommunens klimat-, miljö och hållbarhetsutskott.

Länsstyrelsens inventering av bredbandad ekbarkbock har utförts på flera platser i länet och med hjälp av feromonfällor. Syftet var att ta reda på artens förekomst på olika platser i Stockholms län. Att en bredbandad ekarkbock bland annat påträffades i Väsby betyder att miljön har ett mycket högt värde för biologisk mångfald.

Bredbandad ekbarkbock har höga krav på den miljö som den lever i och kan beskrivas som en paraplyart. Ett fynd av bredbandad ekbarkbock ger viktiga signaler om att ekarna och miljön i området också gynnar många andra arter, säger kommunens naturförvaltare Henrik de Joussineau.

Gamla grova ekar har ett högt biologiskt kulturarv, då de berättar om hur människan brukat platsen under flera generationer. För att det biologiska kulturarvet och de gamla grova ekarna ska kunna leva vidare för kommande generationer behöver miljön runt ekarna vara ljus och hållas öppen. Det är därför viktigt att regelbundet vårda ekmiljöer och hugga bort närliggande träd som annars riskerar att beskugga ekarna. Arbetet handlar också om att spara mindre ekar som ersättningsträd som kan ta vid när de äldre ekarna dör.

Att en starkt hotad insekt överlever i Väsby är ett gott tecken. Det betyder att det naturvårsarbete vi gör i kommunens ekmiljöer ger resultat och stärker den biologiska mångfalden, säger Henrik de Joussineau.

Upplands Väsbys vackra ekmiljöer finns på flera olika platser. Vid Sydsvästra Fysingen, där den bredbandade ekbarkbocken påträffades 2022, finns ett naturområde med många gamla grova ekar. Där kan allmänheten gå på trevliga naturstigar genom ekmiljöerna.

Fakta om bredbandad ekbarkbock

Bredbandad ekbarkbock är en 10-19 millimeter stor skalbagge med getingliknande utseende. Den hör till en av landets mest sällsynta och spektakulära bark- och vedlevande skalbaggar. Tidigare levde arten i gamla ekbestånd i nästan hela sydöstra Sverige men mot slutet av 1900-talet såg man att den minskade kraftigt. En bidragande orsak tros ha varit att antalet gamla ekar har minskat. På senare år har nya fynd rapporterats i Stockholmstrakten. Under den senaste inventeringen har man på ett tiotal platser registrerat 24 exemplar av insekten.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län

Senast uppdaterad: 17 januari 2024