• Startsida
  • / Väsby tar ansvar för hotade arter och naturtyper

Väsby tar ansvar för hotade arter och naturtyper

Upplands Väsby kommer att ta särskilt ansvar för bevarandet av sandbarrskog, backsippa och bredbandad ekbarkbock. Kommunfullmäktige sa på måndagen ja till listan över sex arter och fem naturtyper som ska beaktas lite extra i framtida samhällsplanering.

Grönskande gammal trädallé i Upplands Väsby.

Stora Wäsby allé och dess gamla lindar. Foto: Alexandra Johansson

Den lindlevande baggen Synchita separada och den tallevande reliktbocken är två andra exempel på arter som finns med i det dokument som kommunfullmäktige godkänt.

Syftet med dokumentet är att peka på arter och naturtyper som Upplands Väsby kommun har ett särskilt ansvar för att vårda och bevara. Dokumentet kommer att ligga till grund för kommunens framtida samhällsplanering och naturvårdsarbete.

Det är viktigt att ha kunskaper om kommunens värdefulla natur och arter. Det ger oss en extra trygghet att göra väl avvägda bedömningar och prioriteringar i kommunens långsiktiga arbete med biologisk mångfald, säger Margareta Hamark (L) som är ordförande i klimat-, miljö-, och hållbarhetsutskottet.

Hotade insekter skyddas

Urvalet av arter på listan grundar sig bland annat på artens förekomst och hotstatus. Bredbandad ekbarkbock är ett exempel på en mycket ovanlig och starkt hotad insekt som nu påträffats för andra året i rad i Väsby. Den blir tillsammans med sällsynta reliktbocken arter som kommunen ska ta särskild hänsyn till i framtida planering.

Vid urvalet har man även tagit hänsyn till om arten är en så kallad paraplyart, det vill säga om skydd och skötsel av den aktuella arten också kan gynna andra arter på köpet.

Viktigt underlag vid planering

I urvalet av naturtyper såsom sandbarrskog har kommunen tittat extra på förekomst, eventuell hotstatus och naturtypens ekologiska betydelse för hotade arters överlevnad.

Det här arbetet kommer att utgöra ett viktigt underlag i kommunens arbete med samhällsbyggnad, naturvård och biologiska mångfald framöver. Vår förhoppning är också att detta ska bidra till att öka allmänhetens engagemang och intresse för kommunens värdefulla natur, säger miljöplanerare Alexandra Johansson.

Underlaget har tagits fram av kommunens naturförvaltare och handläggare inom miljöfrågor, och i samverkan med Naturskyddsföreningen Upplands Väsby och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Innehållet kommer senare att presenteras i en populärversion till allmänhet och skolor.

Fakta om arter och natur att vara extra rädd om

De utpekade arterna och naturtyperna har det gemensamma att de är hotade, ekologiskt värdefulla och har en betydande andel av sin population eller sitt utbredningsområde i kommunen, regionen eller länet.

För den som vill bekanta sig med de olika arterna och naturtyperna i Väsby finns det gott om möjligheter. Här är några exempel:

Backsippor – finns i Calmare hage till våren

Rylen – kan påträffas i Bergaskogen om sommaren

Aspen – vandrar upp längs Väsbyån för att leka under våren

Tallbarrskogar – hittar du vid vandringar i Bergaskogen eller Smedbyskogen

Bland andra ansvarsnaturtyper kan nämnas barrdominerad gammelskog, fuktängar, torra gräsmarker och ädellövmiljöer.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024