• Startsida
  • / Fortsatt prövning av bygglov för skola

Fortsatt prövning av bygglov för skola

Upplands Väsby kommun tar fram alternativa lösningar för att på kort sikt tillgodose lokalbehovet inom skolan. Det efter beskedet om att bygglovet för Smedsgärdsskolan överklagats till mark- och miljööverdomstolen.

Upplands Väsby kommun växer och barnfamiljerna blir fler. Sedan länge finns planer på att uppföra Smedsgärdsskolan för att på lång sikt tillgodose behovet av fler elevplatser.

Den ursprungliga planen var att Smedsgärdsskolan med plats för elever i F-9 skulle stå klar 2026, men med anledning av den pågående rättsliga prövningen har planen flyttats fram ett år. Om mark- och miljööverdomstolen vid prövning bedömer att överklagan ska avslås, kan en skola tidigast vara på plats hösten 2027.

– Vi har ju varit medvetna om att det kunde ske en överklagan till mark- och miljööverdomstolen och det finns ett pågående arbete med en lokalförsörjningsplan där vi tar hänsyn till detta scenario. Vi kommer att säkerställa att det finns skolplatser åt alla elever, säger kommunens utbildningschef Henrik Malmström Wallin.

Utbildningskontoret har god hjälp av kontoret för samhällsbyggnad med att lösa lokalförsörjningen på kort och lång sikt.

– Förmodligen väntar vi med att avveckla de paviljonger som finns och fortsätter att använda dessa i väntan på en lösning. De befintliga paviljongerna bedöms vara tillräckliga för att fylla behovet utifrån våra prognoser, säger Henrik Malmström Wallin.

Mark- och miljööverdomstolen har sex månader på sig att ta ställning till om en överklagan ger anledning till rättslig prövning av ärendet.

Senast uppdaterad: 22 mars 2024