Om skolan

Ljusa och öppna lokaler

Vår skola är en blandning av gammalt och nytt. Huvudbyggnaden invigdes redan i början av 1930-talet. Kring huvudbyggnaden har nu en helt ny skola byggts upp. Med ljusa öppna lokaler har vi de bästa förutsättningarna för det moderna lärandet. Varje klassrum har interaktiva tavlor. Alla elever har tillgång till IPads eller datorer. Vi har en spännande skolgård vid Norrvikens strand och en restaurang där all mat lagas av en kock på plats.

Elever kan påverka genom olika råd

På Bollstanäs skola har eleverna stort inflytande genom klassråd, elevråd och fritidshemsråd. Elevrådsrepresentanterna ingår också i den lokala styrelsen tillsammans med föräldrar och representanter för skolan. Föräldraengagemanget hjälper till i utvecklingen av skolan.

Flera fokusområden

Vi satsar stort på matematik och läsinlärning redan från förskoleklass.

Bollstanäs skola stärker elevernas förmåga att använda och förstå digitala verktyg, Eleverna lär sig att omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, genom till exempel programmering och källkritiskt tänkande.

Bollstanäs skola är medlem i föreningen NTA (Natur och teknik för alla) där eleverna får tränas i ett undersökande arbetssätt inom de naturorienterande ämnena.

Här finns fritidshem

Vi har fritidshemsavdelningar kopplade till varje arbetslag. Pedagogerna på fritidshemmen deltar i skolverksamheten under hela dagen. Temaarbeten och andra aktiviteter som stimulerar elevernas lärande och utveckling är viktiga delar av fritidshemsverksamheten.

Lärande, social utveckling och ansvarsträning pågår under hela dagen.

Engagerade och behöriga lärare

Skolan har engagerade och behöriga lärare. Alla lärare deltar i Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom svenska, matematik, naturvetenskapliga ämnen, digitalisering och specialpedagogik. Kompetens-utveckling av all personal är en viktig del av arbetet för att ständigt höja kvaliteten på undervisningen.

Senast uppdaterad: 14 december 2020