Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Vi ansvarar för ditt mat-, el-, grov- och farliga avfall samt restavfallet. Hur insamlingen ska gå till bestäms av kommunens avfallsplan och avfallsföreskrifter. För frågor, beställningar eller reklamationer kontaktar du Väsby Direkt, tryckval 4.

Information om årets nya avfallstaxa.

Nya sophämtningsdagar i jul – här kan du se när vi kommer till dig.

Här kan du läsa mer om hur du kan göra ditt avfall till en resurs för miljön. Du hittar information om återvinningscentraler och hur du kan anmäla dig till m...

Farligt avfall är sådant som är skadligt för miljön om det lämnas på fel ställe. De måste därför sorteras ut och tas om hand separat.

Om du inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har ett eget avlopp eller en torrtoalett behöver avfallet tas omhand regelbundet.