Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Vi ansvarar för ditt mat-, el-, grov- och farliga avfall samt restavfallet. Hur det ska gå till bestäms av vår avfallsplan och våra avfallsföreskrifter.

På dessa sidor finns information om hur du som bor eller är verksamhetsutövare i Väsby hanterar ditt avfall.

För frågor, beställningar eller reklamationer kontaktar du Väsby Direkt, tryckval 4.

Avgifter, regler och abonnemang

Kostnaden för din sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift. Din faktura beror på din boendeform.

Källsortering och återvinning

Sopsortering och återvinning är viktigt för att värna om miljön. Det är när avfallet är sorterat på rätt sätt som det kan tas om hand och återvinnas.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är skadligt för miljön om det lämnas på fel ställe. De måste därför sorteras ut och tas om hand separat.

Slam och latrin

Om du inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har ett eget avlopp eller en torrtoalett behöver avfallet tas omhand regelbundet.