Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för att kunna äga, köpa och sälja mark med tillhörande byggnader. Ägaren av en fastighet kan tillåta andra att använda fastighetens mark genom att teckna olika avtal för arrenden, servitut och andra rättigheter med dem som vill använda hans mark.

Kommunen hjälper dig med olika typer av kartprodukter. Om du exempelvis behöver en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan eller hjälp med husutsättning eller inmätning ska du vända dig till Geodataenheten.

Information om kartor i kommunen

Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsregistret och att uppgifterna där i är aktuella. Om du behöver få information om lagfaren ägare för en fastigh...

Genom en lantmäteriförrättning kan befintliga fastigheters gränser ändras eller en stor fastighet kan styckas till flera nya mindre fastigheter. Det är Lantm...