Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och finns nedskrivna i flera internationella överenskommelser. Upplands Väsby arbetar särskilt med barnets rättigheter, nationella minoriteters rättigheter och jämställdhet. Kommunen är sedan 2010 ett finskt förvaltningsområde.

Barn och unga är prioriterade i Upplands Väsby kommun. Kommunen har ansvar för att barns och ungdomars rättigheter i kommunen blir väl mötta. I sitt arbete har kommunen därför antagit en barnchecklista. Arbetet utgår från barnkonventionen som är FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnkonventionen ligger som grund för arbetet

Sverige antog barnkonventionen år 1990. Barnkonventionen består av 54 artiklar och omfattar alla barn i åldern 0 till 18 år. Barnkonventionen blev till svensk lag år 2020.

Barnkonventionen består av fyra grundartiklar:

  • Inget barn får diskrimineras.
  • Barnets bästa gäller alltid.
  • Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Alla barn har rätt att komma till tals.

Kommunen har en barnchecklista

Kommunen har bestämt att barns och ungas perspektiv ska tas i beaktning vid alla ärendehandläggningar. Detta ska ske som ett led i att stärka barnets rättigheter. Det är ett ansvar för alla medarbetare och förtroendevalda och en självklar del i kommunens värdegrund. Som ett stöd i arbetet har kommunen en barnchecklista.

Upplands Väsby kommun ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning ska du kunna delta i samhället utifrån dina egna förutsättningar.

Som arbetsgivare driver Upplands Väsby kommun ett aktivt arbete för att vara en inkluderande arbetsplats. Kommunen ska vara fri från diskriminering.

Upplands Väsby kommun kännetecknas av att du, oavsett kön, får vara den unika individ som du är. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges fem nationella minoriteter.