Missbruk

Du som har alkohol- eller narkotikaproblem kan genom beroendeenheten få stöd och hjälp att komma ifrån dina missbruksproblem. På beroendenheten arbetar man med utredning, vård och behandlingsinsatser för vuxna över 18 år. Du som anhörig erbjuds också stöd.

Om du vill ha stöd att ta dig ur ett missbruk eller beroende, eller om du är anhörig är du välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post. Vi ringer upp dig eller svarar på ditt meddelande inom 24 timmar på vardagar.

Om du vill ansöka om behandling erbjuder vi dig en besökstid inom en vecka. Vi utreder därefter dina behov av stöd och behandling och kommer tillsammans med dig fram till en lämplig insats. Vi erbjuder i första hand insatser i öppenvård, men kan också erbjuda vård på behandlingshem.

Du kontaktar beroendeenheten på telefon 08-590 977 75 eller e-post beroendeenheten@upplandsvasby.se.

Öppettiderna är måndag 08.00–18.00, tisdag-torsdag 08.00–16.30 och fredag 08.00–15.00.

Unga och missbruk

Det finns olika alternativ till stöd och råd för dig som är ung och befinner dig i riskzonen för att utveckla ett missbruk eller som missbrukar alkohol eller narkotika.

Mini-Maria vänder sig till ungdomar upp till 20 år som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett missbruk eller som missbrukar alkohol eller narkotika. Mottagningen vänder sig även till ungdomar som lever i familjer där det förekommer missbruk. Ungdomar, föräldrar, kamrater, skola eller andra som har frågor runt detta är välkomna att ta kontakt.

Kontakt och öppettider

Mini-Maria har öppet måndag 09.00–18.00, tisdag, onsdag och torsdag 07.00–15.00 samt fredag 07.00–12.00.

Mini-Marias besöksadress är plan 3 på Industrivägen 22 B i Upplands Väsby. Du kontaktar Mini-Maria på 020-88 10 00 eller via e-post mini-maria@upplandsvasby.se.

När mottagningen är stängd hänvisas alla akuta ärenden till Maria ungdom, 08-123 474 10.

Information om och till unga som har problem med alkohol och andra droger.länk till annan webbplats

Ungdomsteamet erbjuder dig som ungdom upp till 20 år eller dig som förälder flera alternativ när du behöver hjälp och stöd. Ungdomsteamet har socionomer med erfarenhet av behandling för ungdomsmissbruk. Insatserna är biståndsprövade och utredning hos en socialsekreterar ligger till grund för beslut.

Alkohol- och drogbedömning

En alkohol- och drogbedömning ingår som en del av en utredning där ungdomsteamet tillsammans med ungdomen kartlägger dennes alkohol- och drogvanor.

Haschavvänjningsprogram (HAP)

Haschavvänjningsprogrammet är en manualbaserad behandlingsmetod för ungdomar med ett haschmissbruk.

Samtal om cannabis

Samtal sker med ungdom och föräldrar eller bara föräldrar. Samtal förs kring cannabis som preparat och hur det påverkar ungdomen fysiskt, psykiskt och socialt.

Vägvalet påverkansprogram

Vägvalet är ett påverkansprogram för ungdomar som begått brott eller som befinner sig i riskzon för kriminalitet. Programmet utförs individuellt.

Vuxna och missbruk

Det finns olika alternativ för stöd och hjälp till dig som är vuxen och har ett missbruk.

Fenix är ett strukturerat behandlingsprogram för dig över 18 år med alkohol eller narkotikaberoende. Behandling sker i öppenvård, vilket innebär att du bor hemma under tiden som behandlingen pågår.

Behandlingen sker i grupp

Behandlingen ger insikter, kunskaper och verktyg om hur du kan lära dig att leva utan att behöva använda alkohol eller narkotika. Behandlingen sker i grupp, vilket gör att du kan identifiera dig med andra människor med liknande problem. Gruppterapi varvas med pedagogiska inslag i form av föreläsningar, filmer samt individuella uppgifter.

Kräver ett aktivt deltagande

Behandlingen kräver ett aktivt deltagande och kombineras med möten i fristående självhjälpsgrupper som exempelvis Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA). Detta för att få stöd att hitta ett nytt nätverk och nya vänner efter att behandlingen avslutas.

Behandlingen pågår måndag till fredag i 12 veckor. Efter dessa veckor följer eftervård under sex månader. Eftervården sker kvällstid en gång i veckan.

KBT-behandlingen är ett strukturerat behandlingsprogram för dig med alkohol eller narkotikaberoende. Behandling sker i öppenvård, vilket innebär att du bor hemma under tiden som behandlingen pågår.

Hitta sätt att hantera tillvaron

Behandlingens syfte är att ge dig möjlighet att hitta andra sätt att hantera tillvaron än genom att använda alkohol och droger. I KBT arbetar vi med tanke-känsla-handling. Våra tankar och känslor påverkar varandra. Det resulterar i att vi agerar på ett visst sätt. När våra handlingar inte är fungerande och ger negativa konsekvenser i våra liv behöver vi ändra på dessa.

Behandlingen sker i grupp

Gruppbehandlingen ger dig möjlighet att identifiera dig med andra människor med liknande problem. Behandlingen är uppdelad i temaveckor (trigger-drogtankar, ambivalens, relationer etcetera).

Känsloskola, föreläsningar och skriftliga uppgifter

I behandlingen ingår även en känsloskola där vi arbetar med grundkänslor så som sorg, glädje, ilska och nyfikenhet. I behandlingen ingår föreläsningar och skriftliga uppgifter.

Behandlingen sträcker sig över 12 veckor, fem dagar i veckan. Efter dessa veckor följer eftervård under sex månader. Eftervården sker kvällstid en gång i veckan.

Förutom gruppbehandling, finns det på Beroendeenheten möjlighet att beviljas individuell behandling, om utredningen visar att detta är mest lämpligt. Vanligtvis träffar man en terapeut enskilt en gång i veckan, men såväl tätare som glesare kontakt kan förekomma.

Kunskap, påverkan och syfte

Behandlingen kan exempelvis innehålla: kunskap om vad ett missbruk/beroende är och hur detta kan ha påverkat just dig samt att förstå vilken funktion alkohol/narkotika har i ditt liv. Behandlingens syfte är att ge dig möjlighet att hitta andra sätt att hantera tillvaron än genom att använda alkohol eller narkotika.

Hantera tankar, känslor och handlingsmönster

Behandlingen baserar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att hantera tankar, känslor och handlingsmönster. Genom KBT kan man lära sig metoder för att bland annat minska och hantera den ångest som ofta triggar ett missbruk eller beroende.

Vi erbjuder även stöd för att bibehålla uppnådd nykterhet och drogfrihet samt motverka återfall. Behandlingen anpassas utifrån dina behov.

Ibland är inte öppenvård tillräckligt. Om utredningen visar det så kan vård på ett HVB-hem beviljas. Du bor då under den tid som överenskommits på ett HVB-hem där du får stöd dygnet runt i drogfriheten.

Stödboendet Optimus är ett drogfritt stödboende som kombineras med behandling och andra stödinsatser. Målet är ett fortsatt drogfritt liv.

Kan jag få stödboende?

För att vara aktuell för stödboendet ska du delta i ett behandlingsprogram via beroendeenheten. De flesta har inget eget boende, men även du med eget boende kan komma ifråga för stödboendet om du behöver extra stöd för att kunna tillgodogöra dig din behandling.

En kontaktperson stöttar dig

När du bor på Optimus får du en kontaktperson som hjälper och stöttar dig. Insatsen är behovsprövad och en utredning hos beroendeenheten ligger till grund för beslut.

Anhörig till någon med beroendeproblematik

Det finns mycket stöd att få som anhörig till en person med beroendeproblematik.

Information om anhörigstöd

Senast uppdaterad: 30 november 2020