Park och natur

Parkernas och grönområdenas utformning och innehåll ska bidra till en lustfylld, hälsosam och trygg utevistelse. Förutsättningar i den fysiska miljön ska utnyttjas för att minimera mängden tillförd utrustning. Material ska vara lättsanerat, ha långa underhållsintervall, vara prisvärda och uppfylla materialkrav enligt kommunens miljökrav.

I Upplands Väsby kommun eftersträvas att barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha en så bra och ändamålsenlig utemiljö som möjligt. Parkernas och grönområdenas utformning och innehåll ska bidra till en lustfylld, hälsosam och trygg utevistelse. Förutsättningar i den fysiska miljön ska utnyttjas för att minimera mängden tillförd utrustning.

I varje planering görs inledningsvis ett programarbete som beskriver vad parken/grönområdet ska innehålla i form av yt- och funktionskrav, vilket i sin tur utgör underlag till projekteringen som styr hur parken/grönområdet ska göras.

Programarbetet bygger som regel på följande studier:

  • Inventering av befintliga förutsättningar så som exempelvis landskapsform, marknivåer, grundvattennivå, geotekniska förutsättningar, ledningsrätter, befintlig växtlighet och i förekommande fall djurliv.
  • Demografisk studie av brukarområdet.
  • Ett antagande av hur länge parken/grönområdet kommer att finnas, med utgångspunkt i kommunens översiktsplan. Detta för att exempelvis konstatera behov av snabbväxande trädslag kontra mer långsamväxande och långlivade trädslag.
  • En jämförelse med vilka värden som tillhandahålls/värden det är brist på, i närliggande parker/grönområden.
  • En faktainsamling av platsens historia/forntid.

Val av gestaltning (form, faktisk utrustning, material och växter) styrs av resultatet av dessa studier.

Trädhandbok
Möbleringsprogram för Upplands Väsby

Planering, anläggning och skötsel av friluftsanordningar

För att gynna friluftslivet behövs ofta kommunens natur göras mer tillgänglig och besöksvänlig genom olika anordningar, till exempel informationstavlor, ledmarkeringar, grillplatser och vindskydd. Vid planering och anläggning av nya friluftsanordningar används Naturvårdsverkets  Friluftsanordningar en vägledning för planering och förvaltning Länk till annan webbplats.som grund, där en viktig del är att fastställa tillgänglighetsgrad och kanalisering för att skapa möten och förebygga konflikter mellan olika former av friluftsliv samt negativ åverkan på naturmarken. I planeringsarbetet av nya friluftslivsannordningar  är samverkansgruppen Strategiskt forum för friluftsliv en viktig remissinstans.

Nedan finns anvisningar på hur dessa ska utformas.

Informationstavlor

Under Skyltning i Naturvårdsverkets handbok Att skylta skyddad natur Länk till annan webbplats.finns information om hur informationstavlor ska utformas.

Som grund kan informationstavlorna till Norra Törnskogens naturreservat eller Sydvästra Fysingen användas.

Informationstavlorna monteras på skyltställ av mellanstorlek, längd 2600 mm, bredd 1330 mm och höjd 2620 mm vilket ger plats till att både montera informationstavlan samt tillfälliga informationsanslag. Skyltställ beställs från företaget Utform Länk till annan webbplats. eller motsvarande.

Skyltar för respektive naturområdes stigar och leder finns att tillgå från kommunens naturförvaltare (henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se).

Märkning av gränser

I allmänhet avgränsas inte naturområden med gränsmarkeringar i fält, men till naturreservat där kommunen är förvaltare har vi en skyldighet att göra detta.

Under Markering av gränser i Naturvårdsverkets handbok Att skylta skyddad natur Länk till annan webbplats.finns information om hur detta ska utföras. Gränserna ska målas med färgmall ”snöflingan” för bästa resultat.

För Norra Törnskogens naturreservat finns en fördjupad handbok att tillämpa som finns att tillgå från kommunens naturförvaltare (henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se).

Märkning av stigar och leder

Stigar och leder i kommunens natur märks enligt handbok – märkning av spår och leder som finns att tillgå från kommunens naturförvaltare (henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se). Handboken tillämpas inte vid märkning av upplevelsestråk eller motionsspår.

Grafiska profiler/mallar för respektive naturområdes stigar och leder finns i respektive att tillgå från kommunens naturförvaltare (henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se).

Vindskydd

I allmänhet är vindskydd bygglovspliktiga. Innan en bygglovsansökan påbörjas är det dock alltid bra att stämma av lovplikten med bygglovsenheten. Lämpliga vindskydd kan beställas från företaget Utform Länk till annan webbplats. eller motsvarande, där ritningar också återfinnes.

Grillplatser

Innan en grillplats anläggs behöver brandrisken och tillgängligheten på/till platsen beaktas, därefter väljs typ av grillplats. Grillplatser kan beställas från företaget Utform Länk till annan webbplats. eller motsvarande.

Anläggningsdirektiv och kontrollplan

Vid anläggningsarbeten i natur ska ett så kallat anläggningsdirektiv med kontrollplan Pdf, 216 kB. upprättas och skickas in för granskning av kommunens naturförvaltare (henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se) för att säkerställa att hänsyn tas till platsens natur- och kulturmiljövärden. Traktdirektivet skrivs under av beställare och entreprenör innan anläggningen startar och i samband med slutbesiktning, förutsatt att hänsyn tillämpats.

Parker och grönområden ska planeras med syfte att eftersträva god överblickbarhet och undvika undanskymda vrår i anslutning till vägar/stigar där en besökare måste passera. En god överblickbarhet minskar även risken för avsiktlig skadegörelse och bidrar även till en ökad upplevd trygghet.

Generellt gäller att resurskrävande och komplex skötsel och underhåll under drift- och förvaltningsskede ska minimeras. Detta måste naturligtvis ställas i relation till parkens ifråga dignitet. En stadspark/stadsdelspark kan innehålla avsevärt fler skötselkrävande ytor än t ex en bostadsnära park. Generellt gäller att kommunen har för avsikt att förvalta utemiljön under lång tid och med god ekonomisk livscykelkostnad. Med fördel används därför material som är lättsanerad, robust, har lång underhållsintervall, är prisvärd och som uppfyller materialkrav enligt kommunens miljökrav.

Möbleringsprogram för Upplands Väsby

Här presenteras ett urval av utrustning till kommunens offenliga platser som baserar sig både på hållbarhetskrav och estetik.

Trädhandboken är ett verktyg och en gemensam grund för att skapa goda förutsättningar för träd i kommunens befintliga miljöer, vid planering och projektering...