Vatten och avlopp

Upplands Väsby kommun är huvudman för kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Kommunens VA-enhet ansvarar för planering och drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna som omfattar ledningsnät, pumpstationer och dagvattenanläggningar. Anvisningarna i denna del avser endast de VA-anläggningar som VA-enheten kommer att bli ansvariga för.

Utformning av dagvattensystem ska göras i enlighet med Upplands Väsby kommuns dagvattenpolicy som finns på kommunens hemsida.

Dessa anvisningar är styrande vid projektering och utförande av allmänna VA-anläggningar i Upplands Väsby kommun.